ทัวร์ไต้หวัน พัก 4 ดาว แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้อง 4 วัน 3 คืน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา Rainbow Village หมู่บ้านจิ่วเฟิน เมนูเด็ด ชาบูหม่าล่า เสี่ยวหลงเห่า (BT-TPE61_VZ)

ราคาเริ่มต้น : 

14,999.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,200 NT/ ท่าน

การสำรองที่นั่ง

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 11,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี

The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

2

ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต

HOLIDAY INN EXPRESS หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง) มาตรฐานไต้หวัน

3

เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

PAPA WHALE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน

4

ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • ถนนหย่งคัง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทางจำนวนต่อกรุ๊ปผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
17-20 พ.ย.6530+117,99916,9994,000
18-21 พ.ย.6530+117,99916,9994,000
19-22 พ.ย.6530+117,99916,9994,000
20-23 พ.ย.6530+116,99915,9994,000
24-27 พ.ย.6530+118,99917,9994,000
25-28 พ.ย.6530+117,99916,9994,000
26-29 พ.ย.6530+118,99917,9994,000
27-30 พ.ย.6530+118,99917,9994,000
01-04 ธ.ค.6530+120,99919,9994,000
02-05 ธ.ค.6530+121,99920,9994,000
03-06 ธ.ค.6530+121,99920,9994,000
04-07 ธ.ค.6530+116,99916,9994,000
05-08 ธ.ค.6530+116,99916,9994,000
08-11 ธ.ค.6530+121,99920,9994,000
10-13 ธ.ค.6530+121,99920,9994,000
11-14 ธ.ค.6530+117,99916,9994,000
15-18 ธ.ค.6530+119,99918,9994,000
16-19 ธ.ค.6530+118,99917,9994,000
17-20 ธ.ค.6530+119,99918,9994,000
18-21 ธ.ค.6530+117,99916,9994,000
22-25 ธ.ค.6530+121,99920,9994,000
24-27 ธ.ค.6530+121,99920,9994,000
25-28 ธ.ค.6530+122,99921,9994,000
26-29 ธ.ค.6530+122,99921,9994,000
27-30 ธ.ค.6530+125,99924,9994,000
06-09 ม.ค.6630+118,99917,9994,000
07-10 ม.ค.6630+118,99917,9994,000
08-11 ม.ค.6630+114,99914,9994,000
12-15 ม.ค.6630+117,99916,9994,000
13-16 ม.ค.6630+117,99916,9994,000
14-17 ม.ค.6630+117,99916,9994,000
15-18 ม.ค.6630+117,99916,9994,000
19-22 ม.ค.6630+118,99917,9994,000
20-23 ม.ค.6630+118,99917,9994,000
21-24 ม.ค.6630+122,99921,9994,000
22-25 ม.ค.6630+123,99922,9994,000
26-29 ม.ค.6630+123,99922,9994,000
27-30 ม.ค.6630+123,99922,9994,000
28-31 ม.ค.6630+123,99922,9994,000
29 ม.ค.-01 ก.พ.6630+122,99921,9994,000
04-07 ก.พ.6630+117,99916,9994,000
05-08 ก.พ.6630+115,99915,9994,000
09-12 ก.พ.6630+119,99918,9994,000
10-13 ก.พ.6630+118,99917,9994,000
11-14 ก.พ.6630+118,99917,9994,000
12-15 ก.พ.6630+119,99918,9994,000
16-19 ก.พ.6630+119,99918,9994,000
18-21 ก.พ.6630+118,99917,9994,000
19-22 ก.พ.6630+114,99914,9994,000
23-26 ก.พ.6630+118,99917,9994,000
24-27 ก.พ.6630+117,99916,9994,000
25-28 ก.พ.6630+118,99917,9994,000
26 ก.พ.-01 มี.ค.6630+116,99915,9994,000
02-05 มี.ค.6630+121,99920,9994,000
03-06 มี.ค.6630+121,99920,9994,000
04-07 มี.ค.6630+121,99920,9994,000
05-08 มี.ค.6630+117,99916,9994,000
09-12 มี.ค.6630+118,99917,9994,000
10-13 มี.ค.6630+118,99917,9994,000
11-14 มี.ค.6630+117,99916,9994,000
12-15 มี.ค.6630+117,99916,9994,000
16-19 มี.ค.6630+119,99918,9994,000
17-20 มี.ค.6630+118,99917,9994,000
18-21 มี.ค.6630+118,99917,9994,000
19-22 มี.ค.6630+1 16,99915,9994,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
คลิก Copy Link หน้าเว็บ