ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบ 4 วัน 3 คืน

เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องทะเลสาบ เที่ยวอุทยานเหย่หลิ่ว ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม พักโรงแรมน้ำพุร้อน 1 คืน (TPEFD0423)

ราคาเริ่มต้น : 

18,888.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

การสำรองที่นั่ง

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 11,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิก Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

รายการเดินทาง ปิดกรุ๊ป เต็มจำนวนแล้ว

สามารถดู รายการเดินทางอื่นๆ คลิกลิงค์ด้านล่าง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน เมืองไถจง - Shen Ji New Village - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

ที่พัก โรงแรม REGAL INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าที่เมืองไถจง

2

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป ขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง ไนซ์มาร์เก็ต

ที่พัก โรงแรม CU Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ที่เมืองไทเป

3

ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ร้าน Cosmetics Shop – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว - แช่น้ำพุร้อนภายในห้องพัก

ที่พัก THE LOFT SEASIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

4

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

14 – 17 เมษายน 2566

(วันสงกรานต์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

23,888

4,500

15 – 18 เมษายน 2566

(วันสงกรานต์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

21,888

4,500

20 – 23 เมษายน 2566

19,888

4,500

22 – 25 เมษายน 2566

20,888

4,500

27 – 30 เมษายน 2566

21,888

5,500

28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2566

(วันแรงงาน, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

5,500

29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2566

(วันแรงงาน, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

5,500

05 – 08 พฤษภาคม 2566

20,888

4,500

11 – 14 พฤษภาคม 2566

20,888

4,500

19 – 22 พฤษภาคม 2566

19,888

4,500

25 – 28 พฤษภาคม 2566

18,888

4,500

26 – 29 พฤษภาคม 2566

18,888

4,500

01 – 04 มิถุนายน  2566

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา/วันวิสาขบูชา

, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

4,500

02 – 05 มิถุนายน 2566

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา/วันวิสาขบูชา

, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

4,500

03 – 06 มิถุนายน 2566

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา/วันวิสาขบูชา

, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

4,500

08 – 11 มิถุนายน 2566

19,888

4,500

15 – 18 มิถุนายน 2566

18,888

4,500

16 – 19 มิถุนายน 2566

19,888

4,500

23 – 26 มิถุนายน 2566

21,888

5,500

29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2566

20,888

4,500

01 – 04 กรกฎาคม 2566

19,888

4,500

06 – 09 กรกฎาคม 2566

20,888

4,500

08 – 11 กรกฎาคม 2566

20,888

4,500

13 – 16 กรกฎาคม 2566

20,888

4,500

20 – 23 กรกฎาคม 2566

20,888

4,500

27 – 30 กรกฎาคม 2566

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

4,500

28 – 31 กรกฎาคม 2566

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

4,500

29 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2566

21,888

4,500

03 – 06 สิงหาคม 2566

20,888

4,500

05 – 08 สิงหาคม 2566

20,888

4,500

10 – 13 สิงหาคม 2566

(วันแม่, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

4,500

11 – 14 สิงหาคม 2566

(วันแม่, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

4,500

12 – 15 สิงหาคม 2566

(วันแม่, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

4,500

18 – 21 สิงหาคม 2566

18,888

4,500

24 – 27 สิงหาคม 2566

18,888

4,500

31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2566

18,888

4,500

07 – 10 กันยายน 2566

18,888

4,500

14 – 17 กันยายน 2566

18,888

4,500

21 – 24 กันยายน 2566

18,888

4,500

23 – 26 กันยายน 2566

21,888

4,500

28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2566

21,888

5,500

30 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566

21,888

5,500

05 – 08 ตุลาคม 2566

21,888

5,500

06 – 09 ตุลาคม 2566

21,888

5,500

07 – 10 ตุลาคม 2566

21,888

5,500

12 – 15 ตุลาคม 2566

(วันคล้ายวันสวรรคต, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

4,500

13 – 16 ตุลาคม 2566

(วันคล้ายวันสวรรคต, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

4,500

14 – 17 ตุลาคม 2566

21,888

4,500

19 – 22 ตุลาคม 2566

21,888

4,500

20 – 23 ตุลาคม 2566

(วันปิยมหาราช, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

4,500

21 – 24 ตุลาคม 2566

(วันปิยมหาราช, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

4,500

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ