ทัวร์ไต้หวัน 2 อุทยาน อาลีซาน หมู่บ้านสีรุ้ง 5 วัน 4 คืน

เที่ยว 2 อุทยาน เหย๋หลิ่ว นั่งรถไฟอาลีซาน ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน หมู่บ้านประมง (BT-TPE26_SL)

ราคาเริ่มต้น : 

18,999.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,200 NTD / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 11,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิก Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

รายการเดินทาง ปิดกรุ๊ป เต็มจำนวนแล้ว

สามารถดู รายการเดินทางอื่นๆ คลิกลิงค์ด้านล่าง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ • ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต

นำท่านเข้าพักที่ เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน

2

นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง

นำท่านเข้าพักที่ เมืองไทจง หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน

3

เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

นำท่านเข้าพักที่ เมืองไทเป หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน

4

วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน

นำท่านเข้าพักที่ เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน

5

สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

16 – 20 พ.ย. 66

24+1

20,999

19,999

4,500

17 – 21พ.ย. 66

24+1

19,999

18,999

4,500

22 – 26พ.ย. 66

24+1

19,999

18,999

4,500

23 – 27 พ.ย. 66

24+1

20,999

19,999

4,500

24 – 28 พ.ย. 66

24+1

18,999

17,999

4,500

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 66

24+1

19,999

18,999

4,500

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 66

24+1

21,999

20,999

4,500

01 – 05 ธ.ค. 66

(วันหยุด)

24+1

22,999

21,999

4,500

02 – 06 ธ.ค. 66

(วันหยุด)

24+1

21,999

20,999

4,500

03 – 07 ธ.ค. 66

(วันหยุด)

24+1

21,999

20,999

4,500

06 – 10 ธ.ค. 66

24+1

22,999

21,999

4,500

07 – 11 ธ.ค. 66

(วันหยุด)

24+1

21,999

20,999

4,500

08 – 12 ธ.ค. 66

(วันหยุด)

24+1

23,999

22,999

4,500

09 – 13 ธ.ค. 66

(วันหยุด)

24+1

23,999

22,999

4,500

13 – 17 ธ.ค. 66

24+1

19,999

18,999

4,500

14 – 18 ธ.ค. 66

24+1

19,999

18,999

4,500

15 – 19 ธ.ค. 66

24+1

20,999

19,999

4,500

16 – 20 ธ.ค. 66

24+1

21,999

20,999

4,500

20 – 24 ธ.ค. 66

24+1

19,999

18,999

4,500

21 – 25 ธ.ค. 66

24+1

20,999

19,999

4,500

22 – 26 ธ.ค. 66

24+1

19,999

18,999

4,500

23 – 27 ธ.ค. 66

24+1

21,999

20,999

4,500

26 – 30 ธ.ค. 66

24+1

19,999

18,999

4,500

10 – 14 ม.ค. 67

24+1

19,999

18,999

4,500

17 – 21 ม.ค. 67

24+1

19,999

18,999

4,500

24 – 28 ม.ค. 67

24+1

20,999

19,999

4,500

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 67

24+1

20,999

19,999

4,500

03 – 07 ก.พ. 67

30+1

22,999

21,999

4,500

06 – 10 ก.พ. 67

(ตรุษจีน ไต้หวัน)

30+1

23,999

22,999

4,500

16 – 20 ก.พ. 67

30+1

21,999

20,999

4,500

21 – 25 มี.ค. 67

30+1

21,999

20,999

4,500

26 – 30 มี.ค. 67

30+1

19,999

18,999

4,500

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 67

30+1

21,999

20,999

4,500

03 – 07 เม.ย. 67

30+1

21,999

20,999

4,500

05 – 09 เม.ย. 67

30+1

23,999

22,999

4,500

07 – 11 เม.ย. 67

30+1

22,999

21,999

4,500

11 – 15 เม.ย. 67

(วันสงกรานต์)

30+1

22,999

21,999

4,500

13 – 17 เม.ย. 67

(วันสงกรานต์)

30+1

23,999

22,999

4,500

15 – 19 เม.ย. 67

(วันสงกรานต์)

30+1

23,999

22,999

4,500

16 – 20 เม.ย. 67

30+1

22,999

21,999

4,500

19 – 23 เม.ย. 67

30+1

21,999

20,999

4,500

25 – 29 เม.ย. 67

30+1

21,999

20,999

4,500

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 67

30+1

21,999

20,999

4,500

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 67

30+1

20,999

19,999

4,500

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ