ทัวร์เวียดนาม ดานัง 4 วัน 3 คืน

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าไฟฟ้า พักบาน่าฮิลล์ Café Son Tra Marina (BT-DAD98_VZ)

ราคาเริ่มต้น : 

14,999.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,200.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 7,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิก Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง เวียดนาม

เข้าพักที่ Magnolia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว* ของมาตรฐานเวียดนาม

2

ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม

นำท่านเข้าพักที่ Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว* มาตรฐานเวียดนาม

3

สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • ร้านไข่มุก • ร้านเยื่อไผ่ • บาน่าฮิลล์

โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์

4

บาน่าฮิลล์ • เมืองดานัง • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

จำนวนต่อกรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

09 – 12 ก.ค. 66

30+1

14,999

13,999

5,000

19 – 22 ก.ค. 66

30+1

14,999

13,999

5,000

26 – 29 ก.ค. 66

*ติดวันหยุด*

30+1

14,999

13,999

5,000

02 – 05 ส.ค. 66

30+1

14,999

13,999

5,000

09 – 12 ส.ค. 66

30+1

14,999

13,999

5,000

16 – 19 ส.ค. 66

30+1

14,999

13,999

5,000

23 – 26 ส.ค. 66

30+1

14,999

13,999

5,000

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 66

30+1

14,999

13,999

5,000

06 – 09 ก.ย. 66

30+1

14,999

13,999

5,000

13 – 16 ก.ย. 66

30+1

14,999

13,999

5,000

20 – 23 ก.ย. 66

30+1

14,999

13,999

5,000

04 – 07 ต.ค. 66

30+1

15,999

14,999

5,000

11 – 14 ต.ค. 66

*ติดวันหยุด*

30+1

16,999

15,999

5,000

12 – 15 ต.ค. 66

*ติดวันหยุด*

30+1

16,999

15,999

5,000

18 – 21 ต.ค. 66

30+1

16,999

15,999

5,000

22 – 25 ต.ค. 66

*วันปิยมหาราช*

30+1

15,999

14,999

5,000

02 – 05 พ.ย. 66

30+1

15,999

14,999

5,000

04 – 07 พ.ย. 66

30+1

15,999

14,999

5,000

10 – 13 พ.ย. 66

30+1

15,999

14,999

5,000

16 – 19 พ.ย. 66

30+1

15,999

14,999

5,000

17 – 20 พ.ย. 66

30+1

15,999

14,999

5,000

24 – 27 พ.ย. 66

30+1

16,999

15,999

5,000

25 – 28 พ.ย. 66

30+1

15,999

14,999

5,000

01 – 04 ธ.ค. 66

30+1

16,999

15,999

5,000

02 – 05 ธ.ค. 66

*ติดวันหยุด*

30+1

16,999

15,999

5,000

03 – 06 ธ.ค. 66

*ติดวันหยุด*

30+1

16,999

15,999

5,000

08 – 11 ธ.ค. 66

*วันรัฐธรรมนูญ*

30+1

17,999

16,999

5,000

09 – 12 ธ.ค. 66

*วันรัฐธรรมนูญ*

30+1

17,999

16,999

5,000

10 – 13 ธ.ค. 66

*ติดวันหยุด*

30+1

16,999

15,999

5,000

14 – 17 ธ.ค. 66

30+1

16,999

15,999

5,000

15 – 18 ธ.ค. 66

30+1

16,999

15,999

5,000

21 – 24 ธ.ค. 66

30+1

17,999

16,999

5,000

22 – 25 ธ.ค. 66

30+1

18,999

17,999

5,000

24 – 27 ธ.ค. 66

30+1

19,999

18,999

5,00019

27 – 30 ธ.ค. 66

*ปีใหม่*

30+1

22,999

21,999

5,000

28 – 31 ธ.ค. 66

*ปีใหม่*

30+1

22,999

21,999

5,000

29 ธ.ค. 66 – 01 ม.ค. 67

*ปีใหม่*

30+1

22,999

21,999

5,000

31 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67

*ปีใหม่*

30+1

22,999

21,999

5,000

11 – 14 ม.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

12 – 15 ม.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

13 – 16 ม.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

18 – 21 ม.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

19 – 22 ม.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

20 – 23 ม.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

07 – 10 ก.พ. 67

30+1

18,999

17,999

5,000

08 – 11 ก.พ. 67

30+1

18,999

17,999

5,000

09 – 12 ก.พ. 67

30+1

18,999

17,999

5,000

15 – 18 ก.พ. 67

30+1

18,999

17,999

5,000

16 – 19 ก.พ. 67

30+1

18,999

17,999

5,000

17 – 20 ก.พ. 67

30+1

17,999

16,999

5,000

22 – 25 ก.พ. 67

*วันมาฆบูชา*

30+1

17,999

16,999

5,000

23 – 26 ก.พ. 67

*วันมาฆบูชา*

30+1

17,999

16,999

5,000

07 – 10 มี.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

09 – 12 มี.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

21 – 24 มี.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ