ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ล่องเรือนิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา พักซาปา 2 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต นาขั้นบันได ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือนิงห์บิงห์ ( ZGHAN-2406TG )

ราคาเริ่มต้น : 

19,990.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 6,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิก Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – เมืองลาวกาย – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – โบสถ์หินซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

2

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – นาขั้นบันได – น้ำตกเมี่องฮวา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน

SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

3

เมืองฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – เจดีย์เฉินก๊วก – ร้านขนมของฝาก – ถนน 36 สาย

A25 LUXURY HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

4

เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมก้า แกรนด์ เวิลด์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

ราคา

ห้องพักเดี่ยว

04 – 07 ตุลาคม 2567

19,990

13,990

4,000

13 – 16 ตุลาคม 2567

20,990

14,990

4,000

23 – 26 ตุลาคม 2567

20,990

14,990

4,000

25 – 28 ตุลาคม 2567

20,990

14,990

4,000

08 – 11 พฤศจิกายน 2567

19,990

13,990

4,000

09 – 12 พฤศจิกายน 2567

19,990

13,990

4,000

14 – 17 พฤศจิกายน 2567

19,990

13,990

4,000

16 – 19 พฤศจิกายน 2567

19,990

13,990

4,000

21 – 24 พฤศจิกายน 2567

19,990

13,990

4,000

23 – 26 พฤศจิกายน 2567

19,990

13,990

4,000

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2567

19,990

13,990

4,000

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2567

19,990

13,990

4,000

04 – 07 ธันวาคม 2567

19,990

13,990

4,000

07 – 10 ธันวาคม 2567

21,990

15,990

4,000

12 – 15 ธันวาคม 2567

20,990

14,990

4,000

14 – 17 ธันวาคม 2567

20,990

14,990

4,000

20 – 23 ธันวาคม 2567

21,990

15,990

4,000

21 – 24 ธันวาคม 2567

21,990

15,990

4,000

26 – 29 ธันวาคม 2567

22,990

16,990

4,000

27 – 30 ธันวาคม 2567

22,990

16,990

4,000

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2568 (A)

24,990

18,990

4,000

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2568 (B)

24,990

18,990

4,000

01 – 04 มกราคม 2568 (A)

22,990

16,990

4,000

01 – 04 มกราคม 2568 (B)

22,990

16,990

4,000

02 – 05 มกราคม 2568

22,990

16,990

4,000

10 – 13 มกราคม 2568

19,990

13,990

4,000

11 – 14 มกราคม 2568

19,990

13,990

4,000

17 – 20 มกราคม 2568

19,990

13,990

4,000

18 – 21 มกราคม 2568

19,990

13,990

4,000

06 – 09 กุมภาพันธ์ 2568

19,990

13,990

4,000

07 – 10 กุมภาพันธ์ 2568

19,990

13,990

4,000

08 – 11 กุมภาพันธ์ 2568

19,990

13,990

4,000

14 – 17 กุมภาพันธ์ 2568

19,990

13,990

4,000

15 – 18 กุมภาพันธ์ 2568

19,990

13,990

4,000

21 – 24 กุมภาพันธ์ 2568

19,990

13,990

4,000

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2568

19,990

13,990

4,000

27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2568

19,990

13,990

4,000

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2568

19,990

13,990

4,000

01 – 04 มีนาคม 2568

20,990

14,990

4,000

06 – 09 มีนาคม 2568

20,990

14,990

4,000

08 – 11 มีนาคม 2568

20,990

14,990

4,000

13 – 16 มีนาคม 2568

20,990

14,990

4,000

14 – 17 มีนาคม 2568

20,990

14,990

4,000

15 – 18 มีนาคม 2568

20,990

14,990

4,000

20 – 23 มีนาคม 2568

20,990

14,990

4,000

22 – 25 มีนาคม 2568

20,990

14,990

4,000

28 – 31 มีนาคม 2568

20,990

14,990

4,000

29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2568

20,990

14,990

4,000

04 – 07 เมษายน 2568

21,990

15,990

4,000

12 – 15 เมษายน 2568

24,990

18,990

4,000

13 – 16 เมษายน 2568

24,990

18,990

4,000

14 – 17 เมษายน 2568

23,990

17,990

4,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ