ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน

ล่องเรือจ่างอาน ชมธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง เช็คอิน คาเฟ่ MOANA CAFÉ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน (HANVN0823)

ราคาเริ่มต้น : 

15,888.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 11,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิก Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

รายการเดินทาง ปิดกรุ๊ป เต็มจำนวนแล้ว

สามารถดู รายการเดินทางอื่นๆ คลิกลิงค์ด้านล่าง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองซาปา - โบสถ์ซาปา

ที่พัก โรงแรม LACASA HOTEL, CHAPA DEW 3 ดาว หรือเทียบเท่า

2

MOANA CAFÉ - หมู่บ้านต่าฟาน - นั่งรถไฟวินเทจ - สถานีฟานสิปัน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน ยอดเขาฟานซิปัน - ซาปาไนท์มาร์เก็ต

ที่พัก โรงแรม LACASA HOTEL, CHAPA DEW 3 ดาว หรือเทียบเท่า

3

เมืองฮาลอง - ร้านเยื่อไผ่ - ฮาลองไนท์มาร์เก็ต

ที่พัก โรงแรม SEA STAR HOTEL HALONG ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

4

ท่าเรืออ่าวฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ร้านหยก - ล่องเรือแจวจ่างอาน เมืองนิงห์บิงห์ - ตามก๊กไนท์มาเก็ต

ที่พัก โรงแรม YEN NHI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

5

กรุงฮานอย - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

01 – 05 พฤศจิกายน 2566

16,888

3,500

03 – 07 พฤศจิกายน 2566

16,888

3,500

08 – 12 พฤศจิกายน 2566

16,888

3,500

11 – 15 พฤศจิกายน 2566

17,888

3,500

15 – 19 พฤศจิกายน 2566

17,888

3,500

22 – 26 พฤศจิกายน 2566

17,888

3,500

24 – 28 พฤศจิกายน 2566

16,888

3,500

29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566

17,888

3,500

01 – 05 ธันวาคม 2566

(วันหยุด, วันพ่อแห่งชาติ)

19,888

3,500

02 – 06 ธันวาคม 2566

(วันหยุด, วันพ่อแห่งชาติ)

19,888

3,500

06 – 10 ธันวาคม 2566

(วันหยุด, วันรัฐธรรมนูญ)

19,888

3,500

07 – 11 ธันวาคม 2566

(วันหยุด, วันรัฐธรรมนูญ)

19,888

3,500

08 – 12 ธันวาคม 2566

(วันหยุด, วันรัฐธรรมนูญ)

19,888

3,500

09 – 13 ธันวาคม 2566

(วันหยุด, วันรัฐธรรมนูญ)

19,888

3,500

13 – 17 ธันวาคม 2566

17,888

3,500

20 – 24 ธันวาคม 2566

(เทศกาลคริสต์มาส)

19,888

4,500

23 – 27 ธันวาคม 2566

(เทศกาลคริสต์มาส)

19,888

4,500

27 – 31 ธันวาคม 2566

(วันหยุด, เทศกาลปีใหม่)

20,888

4,500

28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 BUS A

(วันหยุด, เทศกาลปีใหม่)

22,888

4,500

28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 BUS B

(วันหยุด, เทศกาลปีใหม่)

22,888

4,500

29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567

(วันหยุด, เทศกาลปีใหม่)

22,888

4,500

30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567

(วันหยุด, เทศกาลปีใหม่)

22,888

4,500

03 – 07 มกราคม 2567

15,888

3,500

06 – 10 มกราคม 2567

16,888

3,500

10 – 14 มกราคม 2567

16,888

3,500

11 – 15 มกราคม 2567

15,888

3,500

12 – 16 มกราคม 2567

16,888

3,500

13 – 17 มกราคม 2567

15,888

3,500

17 – 21 มกราคม 2567

17,888

3,500

18 – 22 มกราคม 2567

17,888

3,500

19 – 23 มกราคม 2567

17,888

3,500

24 – 28 มกราคม 2567

17,888

3,500

31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567

17,888

3,500

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

(เทศกาลตรุษจีน)

19,888

4,500

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

(วันหยุด, วันมาฆบูชา)

19,888

3,500

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

(วันหยุด, วันมาฆบูชา)

19,888

3,500

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

(วันหยุด, วันมาฆบูชา)

19,888

3,500

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

(วันหยุด, วันมาฆบูชา)

19,888

3,500

28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567

17,888

3,500

02 – 06 มีนาคม 2567

17,888

3,500

06 – 10 มีนาคม 2567

17,888

3,500

13 – 17 มีนาคม 2567

17,888

3,500

20 – 24 มีนาคม 2567

17,888

3,500

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ