ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ล่องเรือ ฮาลอง นอนซาปา 2 คืน เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน (บินเย็น-กลับเย็น)

ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ชม สะพานแก้วมังกรเมฆ เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ (HANVN0423)

ราคาเริ่มต้น : 

15,888.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,200.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 11,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงฮานอย - เมืองฮาลอง

โรงแรม Sea Star Halong, Vincen Halong ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

2

อ่าวฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า – เมืองซาปา

โรงแรม Azure Hotel , Sapa Convention Hotel 3 ดาว หรือเทียบเท่า

3

นั่งรถไฟสู่ สถานีฟานสิปัน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ - โบสถ์ซาปา - ซาปาไนท์มาร์เก็ต

โรงแรม Azure Hotel , Sapa Convention Hotel 3 ดาว หรือเทียบเท่า

4

เมืองลาวไก – พรมแดนจีน-เวียดนาม – ร้านเยื่อไผ่ – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ - ถนนสาย 36 เก่า

โรงแรม Fist Eden Hotel, Moonview Hotel, ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

5

ทะเลสาบตะวันตก – วัดกว่านแถ่งห์ - วัดเฉินก๊วก - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

29 มีนาคม – 02 เมษายน 2566

17,888

4,500

31 มีนาคม – 04 เมษายน 2566

16,888

4,500

05 – 09 เมษายน 2566

(วันหยุด,วันจักรี)

19,888

5,500

06 – 10 เมษายน 2566

(วันหยุด,วันจักรี)

20,888

5,500

07 – 11 เมษายน 2566

19,888

4,500

12 – 16 เมษายน 2566

(วันหยุด, เทศกาลสงกรานต์)

21,888

5,500

13 – 17 เมษายน 2566

(วันหยุด, เทศกาลสงกรานต์)

21,888

5,500

14 – 18 เมษายน 2566

(วันหยุด, เทศกาลสงกรานต์)

21,888

5,500

15 – 19 เมษายน 2566

(วันหยุด, เทศกาลสงกรานต์)

21,888

5,500

19 – 23 เมษายน 2566

16,888

4,500

21 – 25 เมษายน 2566

16,888

4,500

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2566

(วันหยุด,วันแรงงาน)

17,888

5,500

05 – 09 พฤษภาคม 2566

15,888

4,500

10 – 14 พฤษภาคม 2566

15,888

4,500

12 – 16 พฤษภาคม 2566

16,888

4,500

17 – 21 พฤษภาคม 2566

(วันหยุด,วันพืชมงคล)

17,888

5,500

19 – 23 พฤษภาคม 2566

15,888

4,500

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2566

(วันหยุด,วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันวิสาขบูชา)

19,888

5,500

02 – 06 มิถุนายน 2566

(วันหยุด,วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันวิสาขบูชา)

20,888

5,500

03 – 07 มิถุนายน 2566

(วันหยุด,วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันวิสาขบูชา)

20,888

5,500

04 – 08 มิถุนายน 2566

(วันหยุด,วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันวิสาขบูชา)

19,888

5,500

08 – 12 มิถุนายน 2566

16,888

4,500

10 – 14 มิถุนายน 2566

16,888

4,500

15 – 19 มิถุนายน 2566

16,888

4,500

17 – 21 มิถุนายน 2566

16,888

4,500

22 – 26 มิถุนายน 2566

16,888

4,500

24 – 28 มิถุนายน 2566

16,888

4,500

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2566

16,888

4,500

30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2566

16,888

4,500

05 – 09 กรกฎาคม 2566

16,888

4,500

07 – 11 กรกฎาคม 2566

16,888

4,500

12 – 16 กรกฎาคม 2566

16,888

4,500

14 – 18 กรกฎาคม 2566

16,888

4,500

19 – 23 กรกฎาคม 2566

16,888

4,500

21 – 25 กรกฎาคม 2566

16,888

4,500

26 – 30 กรกฎาคม 2566

(วันหยุด,วันเฉลิมพระชนมพรรษา)

19,888

5,500

27 – 31 กรกฎาคม 2566

(วันหยุด,วันเฉลิมพระชนมพรรษา)

20,888

5,500

29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2566

17,888

4,500

30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2566

17,888

4,500

01 – 05 สิงหาคม 2566

17,888

4,500

03 – 07 สิงหาคม 2566

16,888

4,500

05 – 09 สิงหาคม 2566

16,888

4,500

10 – 14 สิงหาคม 2566

(วันหยุด,วันแม่)

20,888

5,500

11 – 15 สิงหาคม 2566

(วันหยุด,วันแม่)

20,888

5,500

12 – 16 สิงหาคม 2566

(วันหยุด,วันแม่)

20,888

5,500

13 – 17 สิงหาคม 2566

17,888

4,500

16 – 20 สิงหาคม 2566

16,888

4,500

18 – 22 สิงหาคม 2566

15,888

4,500

23 – 27 สิงหาคม 2566

15,888

4,500

25 – 29 สิงหาคม 2566

15,888

4,500

30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2566

16,888

4,500

01 – 05 กันยายน 2566

15,888

4,500

07 – 11 กันยายน 2566

16,888

4,500

09 – 13 กันยายน 2566

16,888

4,500

14 – 18 กันยายน 2566

15,888

4,500

16 – 20 กันยายน 2566

15,888

4,500

20 – 24 กันยายน 2566

16,888

4,500

22 – 26 กันยายน 2566

15,888

4,500

27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2566

15,888

4,500

29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566

15,888

4,500

04 – 08 ตุลาคม 2566

16,888

4,500

06 – 10 ตุลาคม 2566

16,888

4,500

12 – 16 ตุลาคม 2566

(วันหยุด,วันคล้ายวันสวรรคต)

20,888

5,500

13 – 17 ตุลาคม 2566

(วันหยุด,วันคล้ายวันสวรรคต)

20,888

5,500

14 – 18 ตุลาคม 2566

19,888

4,500

18 – 22 ตุลาคม 2566

17,888

4,500

20 – 24 ตุลาคม 2566

(วันหยุด,วันปิยะมหาราช)

20,888

5,500

21 – 25 ตุลาคม 2566

(วันหยุด,วันปิยะมหาราช)

20,888

5,500

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
คลิก Copy Link หน้าเว็บ