ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน (บินเย็น-กลับค่ำ)

ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค (DADFD0423)

ราคาเริ่มต้น : 

12,888.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 11,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก

โรงแรม Glamour, Dong Duong ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ามือง

2

บานาฮิลล์ - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สวนสนุก The Fantasy Park

โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

สะพานโกลเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ – อุโมงค์เก็บไวน์ เมืองเว้ ล่องเรือมังกร

โรงแรม Midtown, Cherich, Parkview ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

06 – 09 เมษายน 2566

วันหยุดวันจักรี

17,888

5,000

12 – 15 เมษายน 2566

วันหยุดสงกรานต์

21,888

6,500

13 – 16 เมษายน 2566

วันหยุดสงกรานต์

21,888

6,500

14 – 17 เมษายน 2566 BUS A

วันหยุดสงกรานต์

21,888

6,500

14 – 17 เมษายน 2566 BUS B

วันหยุดสงกรานต์

21,888

6,500

15 – 18 เมษายน 2566

16,888

5,000

20 – 23 เมษายน 2566

13,888

5,000

21 – 24 เมษายน 2566

13,888

5,000

22 – 25 เมษายน 2566

12,888

5,000

27 – 30 เมษายน 2566

13,888

5,000

28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2566

15,888

5,000

29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2566

15,888

5,000

04 – 07 พฤษภาคม 2566

วันหยุดวันฉัตรมงคล

14,888

5,000

05 – 08 พฤษภาคม 2566

14,888

5,000

06 – 09 พฤษภาคม 2566

14,888

5,000

11 – 14 พฤษภาคม 2566

14,888

5,000

12 – 15 พฤษภาคม 2566

14,888

5,000

13 – 16 พฤษภาคม 2566

14,888

5,000

18 – 21 พฤษภาคม 2566

14,888

5,000

19 – 22 พฤษภาคม 2566

14,888

5,000

20 – 23 พฤษภาคม 2566

14,888

5,000

25 – 28 พฤษภาคม 2566

14,888

5,000

26 – 29 พฤษภาคม 2566

14,888

5,000

27 – 30 พฤษภาคม 2566

14,888

5,000

01 – 04 มิถุนายน 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

14,888

5,000

02 – 05 มิถุนายน 2566

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

16,888

5,000

03 – 06 มิถุนายน 2566

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

14,888

5,000

27 – 30 กรกฎาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

15,888

5,000

28 – 31 กรกฎาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

15,888

5,000

11 – 14 สิงหาคม 2566

วันหยุดวันแม่แห่งชาติ

14,888

5,000

12 – 15 สิงหาคม 2566

วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

14,888

5,000

12 – 15 ตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9, วันหยุดพิเศษ

16,888

5,000

13 – 16 ตุลาคม 2565

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9, วันหยุดพิเศษ

16,888

5,000

20 – 23 ตุลาคม 2566

วันปิยมหาราช

16,888

5,000

21 – 24 ตุลาคม 2566

วันปิยมหาราช,วันหยุดชดเชย

15,888

5,000

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
คลิก Copy Link หน้าเว็บ