ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง พักซาปา 2 คืน 5 วัน 4 คืน

ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือ อ่าวฮาลอง (HANVN0322)

ช่วงเดินทาง :

รหัสทัวร์ :

ราคาเริ่มต้น :

สายการบิน :

2 พ.ย. – 22 มี.ค. 2566
VTN05
15,888
5 วัน 4 คืน
3/5
Facebook
Twitter
Email

TOUR ITINERARY รายการเดินทาง 

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองซาปา - โบสถ์หิน

โรงแรม Azure Sapa Hotel, Sapa Green, Sapa Logde ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

2

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ - ซาปาไนท์มาร์เก็ต

โรงแรม Azure Sapa Hotel, Sapa Green, Sapa Logde ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

3

เมืองฮานอย - ร้านเยื่อไผ่ -ทะเลสาบคืนดาบ - ถนนสาย 36 เก่า- เมืองฮาลอง-ตลาดไนท์ฮาลอง

โรงแรม Sea Star Halong, Vincen Halong ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

4

ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า – เมืองนิงห์บิงห์

โรงแรม Yen Nhi Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

5

เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ

TOUR PERIOD ตารางวันเดินทาง 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
2 – 6  พฤศจิกายน 2565 17,888 4,500
3 – 7  พฤศจิกายน  2565 17,888 4,500
4 – 8  พฤศจิกายน 2565 15,888 4,500
5 – 9  พฤศจิกายน 2565 16,888 4,500
7 – 11  ธันวาคม 2565

(วันรัฐธรรมนูญ, วันหยุดพิเศษ)

18,888 4,500
9 – 13  ธันวาคม 2565

(วันรัฐธรรมนูญ, วันหยุดพิเศษ)

18,888 4,500
10 – 14  ธันวาคม 2565

(วันรัฐธรรมนูญ, วันหยุดพิเศษ)

18,888 4,500
14 – 18  ธันวาคม 2565 17,888 4,500
15 – 19  ธันวาคม 2565 17,888 4,500
16 – 20  ธันวาคม 2565 17,888 4,500
21 – 25  ธันวาคม 2565 17,888 4,500
23 – 27  ธันวาคม 2565

(เทศกาลคริสต์มาส)

18,888 5,500
24 – 28  ธันวาคม 2565

(เทศกาลคริสต์มาส)

18,888 5,500
28 ธันวาคม – 1  มกราคม 2566

(วันปีใหม่, วันหยุดพิเศษ)

21,888 5,500
29 ธันวาคม – 2  มกราคม 2566

(วันปีใหม่, วันหยุดพิเศษ)

22,888 5,500
30 ธันวาคม – 3  มกราคม 2566

(วันปีใหม่, วันหยุดพิเศษ)

22,888 5,500
4 – 8  มกราคม 2566 17,888 4,500
7 – 11  มกราคม 2566 17,888 4,500
12 – 16  มกราคม 2566 17,888 4,500
14 – 18  มกราคม 2566 17,888 4,500
2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 17,888 4,500
3 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 17,888 4,500
4 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 17,888 4,500
8 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 17,888 4,500
9 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 17,888 4,500
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 17,888 4,500
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 17,888 4,500
16 -20 กุมภาพันธ์ 2566 17,888 4,500
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 17,888 4,500
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 18,888 4,500
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 17,888 4,500
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 17,888 4,500
25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566 17,888 4,500
1 – 5 มีนาคม 2566 18,888 4,500
4 – 8 มีนาคม 2566

(วันมาฆบูชา, วันหยุดพิเศษ)

20,888 5,500
8 – 12 มีนาคม 2566 18,888 4,500
11 – 15 มีนาคม 2566 17,888 4,500
15 – 19 มีนาคม 2566 18,888 4,500
16 – 20 มีนาคม 2566 17,888 4,500
17 – 21 มีนาคม 2566 17,888 4,500
18 – 22 มีนาคม 2566 17,888 4,500
24 – 28 มีนาคม 2566 17,888 4,500
25 – 29 มีนาคม 2566 17,888 4,500

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 11,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น