ทัวร์เวียดนาม ดานัง 4 วัน 3 คืน

ดานัง เว้ ฮอยอัน นั่งกระเช้า พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน (บินสาย-กลับบ่าย) (DADVZ0623)

ราคาเริ่มต้น : 

13,888.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 6,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ ล่องเรือมังกร

ที่พัก โรงแรม Midtown,Cherish,Parkview ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2

ถ่ายรูปหน้าพระราชวังไดโน้ย – รถสามล้อซิโคล่ – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – บานาฮิลล์ สวนสนุก The Fantasy Park – โซนสวนดอกไม้

ที่พัก โรงแรม Mercure Ba Na Hill ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

สะพานโกเด้นบริดจ์ – นั่งรถไฟโบราณ – อุโมงค์เก็บไวน์ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร

ที่พัก โรงแรม Glamour, Dong Duong hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

1 – 4 กรกฎาคม 2566

14,888

5,000

6 – 9 กรกฎาคม 2566

14,888

5,000

7 – 10 กรกฎาคม 2566

14,888

5,000

8 – 11 กรกฎาคม 2566

14,888

5,000

13 – 16 กรกฎาคม 2566

14,888

5,000

14 – 17 กรกฎาคม 2566

14,888

5,000

15 – 18 กรกฎาคม 2566

14,888

5,000

20 – 23 กรกฎาคม 2566

14,888

5,000

21 – 24 กรกฎาคม 2566

14,888

5,000

22 – 25 กรกฎาคม 2566

14,888

5,000

27 – 30 กรกฎาคม 2566

วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

16,888

5,000

28 – 31 กรกฎาคม 2566

วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

16,888

5,000

29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2566

วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

16,888

5,000

3 – 6 สิงหาคม 2566

14,888

5,000

4 – 7 สิงหาคม 2566

14,888

5,000

5 – 8 สิงหาคม 2566

14,888

5,000

10 – 13 สิงหาคม 2566

วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

16,888

5,000

11 – 14 สิงหาคม 2566

วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

16,888

5,000

12 – 15 สิงหาคม 2566

16,888

5,000

17 – 20 สิงหาคม 2566

14,888

5,000

18 – 21 สิงหาคม 2566

14,888

5,000

19 – 22 สิงหาคม 2566

14,888

5,000

24 – 27 สิงหาคม 2566

14,888

5,000

25 – 28 สิงหาคม 2566

14,888

5,000

26 – 29 สิงหาคม 2566

14,888

5,000

 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566

14,888

5,000

1 – 4  กันยายน 2566

15,888

5,000

2 – 5  กันยายน 2566

15,888

5,000

7 – 10  กันยายน 2566

14,888

5,000

8 – 11  กันยายน 2566

14,888

5,000

9 – 12  กันยายน 2566

14,888

5,000

14 – 17  กันยายน 2566

14,888

5,000

15 – 18  กันยายน 2566

14,888

5,000

16 – 19  กันยายน 2566

14,888

5,000

21 – 24  กันยายน 2566

14,888

5,000

22 – 25  กันยายน 2566

14,888

5,000

23 – 26  กันยายน 2566

14,888

5,000

28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566

15,888

5,000

29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566

15,888

5,000

30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566

15,888

5,000

1 – 4  ตุลาคม 2566

13,888

5,000

2 – 5  ตุลาคม 2566

14,888

5,000

3 – 6  ตุลาคม 2566

14,888

5,000

4 – 7  ตุลาคม 2566

15,888

5,000

5 – 8  ตุลาคม 2566

15,888

5,000

6 – 9  ตุลาคม 2566

15,888

5,000

7 – 10  ตุลาคม 2566

15,888

5,000

8 – 11  ตุลาคม 2566

15,888

5,000

9 – 12  ตุลาคม 2566

15,888

5,000

10 – 13  ตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

15,888

5,000

11 – 14  ตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

16,888

5,000

12 – 15  ตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

16,888

5,000

13 – 16  ตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

16,888

5,000

14 – 17  ตุลาคม 2566

16,888

5,000

15 – 18  ตุลาคม 2566

16,888

5,000

16 – 19  ตุลาคม 2566

16,888

5,000

17 – 20  ตุลาคม 2566

16,888

5,000

18 – 21  ตุลาคม 2566

16,888

5,000

19 – 22  ตุลาคม 2566

16,888

5,000

20 – 23  ตุลาคม 2566

วันปิยมหาราช

17,888

5,000

21 – 24  ตุลาคม 2566

วันปิยมหาราช

17,888

5,000

22 – 25  ตุลาคม 2566

วันปิยมหาราช

15,888

5,000

23 – 26  ตุลาคม 2566

วันปิยมหาราช

15,888

5,000

24 – 27  ตุลาคม 2566

15,888

5,000

25 – 28  ตุลาคม 2566

15,888

5,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
คลิก Copy Link หน้าเว็บ