ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวสุดคุ้มบนบานาฮิลส์ 2 วัน และพัก 1 คืน ฟินๆ ร่วมค่ากระเช้าไฟฟ้า และสวนสนุก ล่องเรือกระด้ง (VTN03)

ช่วงเดินทาง :

รหัสทัวร์ :

ราคาเริ่มต้น :

สายการบิน :

1 พ.ย. – 24 มี.ค. 2566
VTN03
12,888
4 วัน 3 คืน
3/5
Facebook
Twitter
Email

TOUR ITINERARY รายการเดินทาง 

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - สะพานมังกร –สะพานแห่งความรัก - รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ

โรงแรม Grand Sea Danang,Luxtery Danang,Roliva Danang ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2

หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - วันลินห์อิ๋ง – บานาฮิลล์ - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สวนสนุก The Fantasy Park

โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

สะพานโกเด้นบริดจ์ - นั่งรถไฟโบราณ – เมืองเว้ - ร้านไข่มุก – วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา- ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

โรงแรม Midtown Hue,Mondial Hue,Huong Giang Hue ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

พระราชวังไดโน้ย - รถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยาน นานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

TOUR PERIOD ตารางวันเดินทาง 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
01 – 04 พฤศจิกายน 2565 14,888 4,500
03 – 06 พฤศจิกายน 2565 15,888 4,500
04 – 07 พฤศจิกายน 2565 15,888 4,500
05 – 08 พฤศจิกายน 2565 15,888 4,500
06 – 09 พฤศจิกายน 2565 14,888 4,500
07 – 10 พฤศจิกายน 2565 14,888 4,500
08 – 11 พฤศจิกายน 2565 14,888 4,500
11 – 14 พฤศจิกายน 2565 15,888 4,500
12 – 15 พฤศจิกายน 2565 15,888 4,500
13 – 16 พฤศจิกายน 2565 14,888 4,500
16 – 19 พฤศจิกายน 2565 14,888 4,500
20 – 23 พฤศจิกายน 2565 14,888 4,500
23 – 26 พฤศจิกายน 2565 14,888 4,500
24 – 27 พฤศจิกายน 2565 15,888 4,500
25 – 28 พฤศจิกายน 2565 15,888 4,500
27 – 30 พฤศจิกายน 2565 14,888 4,500
02 – 05 ธันวาคม 2565

(วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙)

16,888 4,500
04 – 07 ธันวาคม 2565 14,888 4,500
05 – 08 ธันวาคม 2565 14,888 4,500
06 – 09 ธันวาคม 2565 14,888 4,500
09 – 12 ธันวาคม 2565

(วันรัฐธรรมนูญ)

16,888 4,500
10 – 13 ธันวาคม 2565

(วันรัฐธรรมนูญ)

16,888 4,500
11 – 14 ธันวาคม 2565 14,888 4,500
14 – 17 ธันวาคม 2565 14,888 4,500
15 – 18 ธันวาคม 2565 14,888 4,500
16 – 19 ธันวาคม 2565 14,888 4,500
17 – 20 ธันวาคม 2565 14,888 4,500
18 – 21 ธันวาคม 2565 14,888 4,500
21 – 24 ธันวาคม 2565 14,888 4,500
22 – 25 ธันวาคม 2565 16,888 4,500
23 – 26 ธันวาคม 2565 16,888 4,500
24 – 27 ธันวาคม 2565 16,888 4,500
25 – 28 ธันวาคม 2565 16,888 4,500
26 – 29 ธันวาคม 2565 16,888 4,500
29 ธันวาคม 2565 – 01 มกราคม 2566

(วันสิ้นปี,วันปีใหม่)

21,888 5,500
30 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566

(วันสิ้นปี,วันปีใหม่)

21,888 5,500
05 –  08 มกราคม 2566 15,888 4,500
06 – 09 มกราคม 2566 15,888 4,500
07 – 10 มกราคม 2566 15,888 4,500
08 – 11 มกราคม 2566 14,888 4,500
11 – 14 มกราคม 2566 14,888 4,500
12 – 15 มกราคม 2566 15,888 4,500
13 – 16 มกราคม 2566 15,888 4,500
14 – 17 มกราคม 2566 15,888 4,500
15 – 18 มกราคม 2566 14,888 4,500
16 – 19 มกราคม 2566 14,888 4,500
17 – 20 มกราคม 2566 14,888 4,500
30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 4,500
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 4,500
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2566 12,888 4,500
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 14,888 4,500
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 14,888 4,500
04 – 07 กุมภาพันธ์ 2566 14,888 4,500
05 – 08 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 4,500
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 4,500
19 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 4,500
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 4,500
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 4,500
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 14,888 4,500
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 14,888 4,500
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 14,888 4,500
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2566 13,888 4,500
03 – 06 มีนาคม 2566

(วันมาฆบูชา)

16,888 4,500
04 – 07 มีนาคม 2566

(วันมาฆบูชา)

16,888 4,500
05 – 08 มีนาคม 2566 13,888 4,500
06 – 09 มีนาคม 2566 13,888 4,500
08 – 11 มีนาคม 2566 13,888 4,500
09 – 12 มีนาคม 2566 14,888 4,500
10 – 13 มีนาคม 2566 14,888 4,500
11 – 14 มีนาคม 2566 14,888 4,500
12 – 15 มีนาคม 2566 13,888 4,500
15 – 18 มีนาคม 2566 13,888 4,500
16 – 19 มีนาคม 2566 14,888 4,500
17 – 20 มีนาคม 2566 14,888 4,500
18 – 21 มีนาคม 2566 14,888 4,500
19 – 22 มีนาคม 2566 13,888 4,500
20 – 23 มีนาคม 2566 13,888 4,500
21 – 24 มีนาคม 2566 13,888 4,500

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 6,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น