ทัวร์เวียดนาม ดานัง ออนเซ็น 4 วัน 3 คืน

เวียดนามกลาง ดานัง สวนน้ำ Mikazuki 365 และบ่อน้ำร้อนออนเซ็น ฮอยอัน พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน ( DADVN0423 )

ราคาเริ่มต้น : 

16,888.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,200.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 6,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิก Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

รายการเดินทาง ปิดกรุ๊ป เต็มจำนวนแล้ว

สามารถดู รายการเดินทางอื่นๆ คลิกลิงค์ด้านล่าง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – Marina Café – บานาฮิลล์ โซนสวนดอกไม้ – สวนสนุก

ที่พัก โรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills

2

สะพานโกเด้นบริดจ์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สวนเอเปค – ร้านสินค้า O-TOP Mikazuki Japanese Resorts & Spa

ที่พัก โรงแรม Mikazuki Japanese Resorts & Spa ระดับ 5 ดาว

3

สวนมหัศจรรย์ – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานมังกร

ที่พัก โรงแรม Vanda Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ร้านสมุนไพร – Vincom Plaza – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ท่าอากาศยานดอนเมือง

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคา INF

(อายุต่ำกว่า 2 ขวบ)

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

พักเดี่ยว

 

30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566

16,888

2,000

14,888

5,500

 

2 – 5 ธันวาคม 2566

วันพ่อแห่งชาติ

20,888

2,000

18,888

5,500

 

4 – 7 ธันวาคม 2566

วันพ่อแห่งชาติ

19,888

2,000

17,888

5,500

 

9 – 12 ธันวาคม 2566

วันรัฐธรรมนูญ

20,888

2,000

18,888

5,500

 

11 – 14 ธันวาคม 2566

วันรัฐธรรมนูญ

19,888

2,000

17,888

5,500

 

16 – 19 ธันวาคม 2566

19,888

2,000

17,888

5,500

 

18 – 21 ธันวาคม 2566

17,888

2,000

15,888

5,500

 

23 – 26 ธันวาคม 2566

19,888

2,000

17,888

5,500

 

25 – 28 ธันวาคม 2566

17,888

2,000

15,888

5,500

 

29 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567

วันขึ้นปีใหม่

22,888

2,000

20,888

5,500

 

30 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567

วันขึ้นปีใหม่

22,888

2,000

20,888

5,500

 

5 – 8 มกราคม 2567

19,888

2,000

17,888

5,500

 

7 – 10 มกราคม 2567

18,888

2,000

16,888

5,500

 

12 – 15 มกราคม 2567

19,888

2,000

17,888

5,500

 

14 – 17 มกราคม 2567

18,888

2,000

16,888

5,500

 

19 – 22 มกราคม 2567

19,888

2,000

17,888

5,500

 

21 – 24 มกราคม 2567

18,888

2,000

16,888

5,500

 

26 – 29 มกราคม 2567

19,888

2,000

17,888

5,500

 

28 – 31 มกราคม 2567

18,888

2,000

16,888

5,500

 

3 – 6 กุมภาพันธ์ 2567

19,888

2,000

17,888

5,500

 

7 – 10 กุมภาพันธ์ 2567

18,888

2,000

16,888

5,500

 

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

วันมาฆบูชา

19,888

2,000

17,888

5,500

 

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

วันมาฆบูชา

20,888

2,000

18,888

5,500

 

3 – 6 มีนาคม 2567

18,888

2,000

16,888

5,500

 

6 – 9 มีนาคม 2567

18,888

2,000

16,888

5,500

 

10 – 13 มีนาคม 2567

18,888

2,000

16,888

5,500

 

13 – 16 มีนาคม 2567

18,888

2,000

16,888

5,500

 

17 – 20 มีนาคม 2567

18,888

2,000

16,888

5,500

 

20 – 23 มีนาคม 2567

18,888

2,000

16,888

5,500

 

24 – 27 มีนาคม 2567

18,888

2,000

16,888

5,500

 

27 – 30 มีนาคม 2567

18,888

2,000

16,888

5,500

 

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น

ตามทำเนียม ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ)

สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

 

2,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ