ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกีหิมะ ชิมสตรอเบอร์รี่ 5 วัน 3 คืน

เทศกาล ตกปลาน้ำแข็งเกาหลี ที่หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้ง ช็อปปิ้งสองตลาดดัง ตลาดเมียงดง และ ตลาดฮงแด (ICNXJ0123)

ราคาเริ่มต้น : 

18,888.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,700.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 11,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-

2

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกี

ที่พัก SAMWON PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

3

ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์โสม - ศูนย์เวชสำอาง - ตลาดฮงแด

ที่พัก SAMWON PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

4

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร์ พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

ที่พัก SAMWON PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

5

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

01 – 05 มกราคม 2566

25,888

6,000

02 – 06 มกราคม 2566

23,888

6,000

03 – 07 มกราคม 2566

19,888

6,000

04 – 08 มกราคม 2566

19,888

6,000

05 – 09 มกราคม 2566

19,888

6,000

06 – 10 มกราคม 2566

19,888

6,000

07 – 11 มกราคม 2566

19,888

6,000

08 – 12 มกราคม 2566

19,888

6,000

09 – 13 มกราคม 2566

19,888

6,000

10 – 14 มกราคม 2566

19,888

6,000

11 – 15 มกราคม 2566

19,888

6,000

12 – 16 มกราคม 2566

19,888

6,000

13 – 17 มกราคม 2566

19,888

6,000

14 – 18 มกราคม 2566

19,888

6,000

15 – 19 มกราคม 2566

19,888

6,000

16 – 20 มกราคม 2566

21,888

6,000

17 – 21 มกราคม 2566

21,888

6,000

18 – 22 มกราคม 2566

22,888

6,000

19 – 23 มกราคม 2566

22,888

6,000

20 – 24 มกราคม 2566

22,888

6,000

21 – 25 มกราคม 2566

23,888

6,000

22 – 26 มกราคม 2566

23,888

6,000

23 – 27 มกราคม 2566

23,888

6,000

24 – 28 มกราคม 2566

21,888

6,000

25 – 29 มกราคม 2566

22,888

6,000

26 – 30 มกราคม 2566

22,888

6,000

27 – 31 มกราคม 2566

22,888

6,000

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2566

21,888

6,000

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2566

19,888

6,000

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2566

19,888

6,000

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2566

19,888

6,000

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

02 – 06 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

03 – 07 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

04 – 08 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

05 – 09 กุมภาพันธ์ 2566

18,888

6,000

06 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

18,888

6,000

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

11 – 15 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2566

18,888

6,000

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

18,888

6,000

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

17 – 21 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

18 – 22 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

19 – 23 กุมภาพันธ์ 2566

18,888

6,000

20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

18,888

6,000

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

6,000

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2566

19,888

6,000

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2566

18,888

6,000

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2566

18,888

6,000

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2566

19,888

6,000

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
คลิก Copy Link หน้าเว็บ