ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า เช็คอินอ่าวมาริน่า เกาะมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน (อิสระ 1 วัน)

สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก เที่ยวสุดคุ้มชิค เช็คอินแลนด์มาร์ค (ZGSIN-2308SQ)

ราคาเริ่มต้น : 

14,990.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 6,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อสำรองที่นั่ง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – โชว์น้ำพุ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW

IBIS STYLE ALBERT หรือเทียบเท่า 3 ดาว

2

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)

IBIS STYLE ALBERT หรือเทียบเท่า 3 ดาว

3

อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

* อายุไม่เกิน 9 ปี *

ราคา

ห้องพักเดี่ยว

01 – 03 กรกฎาคม 2566

15,990

14,990

4,500

07 – 09 กรกฎาคม 2566

15,990

14,990

4,500

08 – 10 กรกฎาคม 2566

15,990

14,990

4,500

14 – 16 กรกฎาคม 2566

15,990

14,990

4,500

15 – 17 กรกฎาคม 2566

15,990

14,990

4,500

21 – 23 กรกฎาคม 2566

15,990

14,990

4,500

22 – 24 กรกฎาคม 2566

15,990

14,990

4,500

28 – 30 กรกฎาคม 2566

17,990

16,990

4,500

29 – 31 กรกฎาคม 2566

16,990

15,990

4,500

30 ก.ค. – 01 ส.ค. 2566

16,990

15,990

4,500

04 – 06 สิงหาคม 2566

14,990

13,990

4,500

05 – 07 สิงหาคม 2566

14,990

13,990

4,500

11 – 13 สิงหาคม 2566

16,990

15,990

4,500

12 – 14 สิงหาคม 2566

17,990

16,990

4,500

13 – 15 สิงหาคม 2566

16,990

15,990

4,500

18 – 20 สิงหาคม 2566

14,990

13,990

4,500

19 – 21 สิงหาคม 2566

14,990

13,990

4,500

25 – 27 สิงหาคม 2566

14,990

13,990

4,500

26 – 28 สิงหาคม 2566

14,990

13,990

4,500

01 – 03 กันยายน 2566

15,990

14,990

4,500

02 – 04 กันยายน 2566

15,990

14,990

4,500

08 – 10 กันยายน 2566

15,990

14,990

4,500

09 – 11 กันยายน 2566

15,990

14,990

4,500

22 – 24 กันยายน 2566

15,990

14,990

4,500

23 – 25 กันยายน 2566

15,990

14,990

4,500

29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2566

15,990

14,990

4,500

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566

15,990

14,990

4,500

06 – 08 ตุลาคม 2566

16,990

15,990

4,500

07 – 09 ตุลาคม 2566

16,990

15,990

4,500

12 – 14 ตุลาคม 2566

17,990

16,990

4,500

13 – 15 ตุลาคม 2566

18,990

17,990

4,500

14 – 16 ตุลาคม 2566

17,990

16,990

4,500

20 – 22 ตุลาคม 2566

17,990

16,990

4,500

21 – 23 ตุลาคม 2566

18,990

17,990

4,500

22 – 24 ตุลาคม 2566

17,990

16,990

4,500

27 – 29 ตุลาคม 2566

16,990

15,990

4,500

28 – 30 ตุลาคม 2566

16,990

15,990

4,500

03 – 05 พฤศจิกายน 2566

16,990

15,990

4,500

04 – 06 พฤศจิกายน 2566

16,990

15,990

4,500

10 – 12 พฤศจิกายน 2566

16,990

15,990

4,500

11 – 13 พฤศจิกายน 2566

16,990

15,990

4,500

17 – 19 พฤศจิกายน 2566

16,990

15,990

4,500

18 – 20 พฤศจิกายน 2566

16,990

15,990

4,500

24 – 26 พฤศจิกายน 2566

16,990

15,990

4,500

25 – 27 พฤศจิกายน 2566

16,990

15,990

4,500

01 – 03 ธันวาคม 2566

16,990

15,990

4,500

02 – 04 ธันวาคม 2566

16,990

15,990

4,500

03 – 05 ธันวาคม 2566

16,990

15,990

4,500

08 – 10 ธันวาคม 2566

16,990

15,990

4,500

09 – 11 ธันวาคม 2566

18,990

17,990

4,500

10 – 12 ธันวาคม 2566

17,990

16,990

4,500

16 – 18 ธันวาคม 2566

16,990

15,990

4,500

22 – 24 ธันวาคม 2566

19,990

18,990

6,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
คลิก Copy Link หน้าเว็บ

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ