ทัวร์พม่า มูข้ามแดน บินเสาร์กลับอาทิตย์ เที่ยวย่างกุ้ง หงสา สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน

เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวดากอง เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ (BT-MMR15_FD)

ราคาเริ่มต้น : 

8,999.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 6,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ดอนเมือง • ย่างกุ้ง • หงสา • พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • เจดีย์ชเวดากอง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

2

ย่างกุ้ง • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์เอ่งต่อหย่า • เจดีย์ไจ๊กะส่าน • พระนอนตาหวาน • พระนั่งงาทัตจี • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินดอนเมือง

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

วันเดินทางกลับ

จำนวนต่อกรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01 เม.ย.66

04 เม.ย.66

24+1

8,999

8,999

1,000

06 เม.ย.66

(วันหยุด)

07 เม.ย.66

24+1

10,999

9,999

1,000

08 เม.ย.66

09 เม.ย.66

24+1

10,999

9,999

1,000

13 เม.ย.66

(วันหยุด)

14 เม.ย.66

24+1

11,999

10,999

1,000

14 เม.ย.66

(วันหยุด)

15 เม.ย.66

24+1

11,999

10,999

1,000

15 เม.ย.66

(วันหยุด)

16 เม.ย.66

24+1

10,999

9,999

1,000

22 เม.ย.66

23 เม.ย.66

24+1

9,999

8,999

1,000

29 เม.ย.66

30 เม.ย.66

24+1

8,999

8,999

1,000

30 เม.ย.66

(วันหยุด)

01 พ.ค.66

24+1

10,999

9,999

1,000

04 พ.ค.66

(วันหยุด)

05 พ.ค.66

24+1

10,999

9,999

1,000

05 พ.ค.66

06 พ.ค.66

24+1

10,999

9,999

1,000

13 พ.ค.66

14 พ.ค.66

24+1

10,999

9,999

1,000

20 พ.ค.66

21 พ.ค.66

24+1

9,999

8,999

1,000

27 พ.ค.66

28 พ.ค.66

24+1

9,999

8,999

1,000

03 มิ.ย.66

04 มิ.ย.66

24+1

9,999

8,999

1,000

04 มิ.ย.66

(วันหยุด)

05 มิ.ย.66

24+1

10,999

9,999

1,000

10 มิ.ย.66

11 มิ.ย.66

24+1

9,999

8,999

1,000

17 มิ.ย.66

18 มิ.ย.66

24+1

8,999

8,999

1,000

24 มิ.ย.66

25 มิ.ย.66

24+1

9,999

8,999

1,000

01 ก.ค.66

02 ก.ค.66

24+1

8,999

8,999

1,000

08 ก.ค.66

09 ก.ค.66

24+1

8,999

8,999

1,000

15 ก.ค.66

16 ก.ค.66

24+1

9,999

8,999

1,000

22 ก.ค.66

23 ก.ค.66

24+1

9,999

8,999

1,000

28 ก.ค.66

(วันหยุด)

29 ก.ค.66

24+1

10,999

9,999

1,000

29 ก.ค.66

30 ก.ค.66

24+1

10,999

9,999

1,000

05 ส.ค.66

06 ส.ค.66

24+1

8,999

8,999

1,000

12 ส.ค.66

(วันหยุด)

13 ส.ค.66

24+1

10,999

9,999

1,000

13 ส.ค.66

(วันหยุด)

14 ส.ค.66

24+1

10,999

9,999

1,000

19 ส.ค.66

20 ส.ค.66

24+1

9,999

8,999

1,000

26 ส.ค.66

27 ส.ค.66

24+1

9,999

8,999

1,000

02 ก.ย.66

03 ก.ย.66

24+1

9,999

8,999

1,000

09 ก.ย.66

10 ก.ย.66

24+1

8,999

8,999

1,000

16 ก.ย.66

17 ก.ย.66

24+1

8,999

8,999

1,000

23 ก.ย.66

24 ก.ย.66

24+1

8,999

8,999

1,000

30 ก.ย.66

01 ต.ค.66

24+1

9,999

8,999

1,000

07 ต.ค.66

08 ต.ค.66

24+1

10,999

9,999

1,000

13 ต.ค.66

(วันหยุด)

14 ต.ค.66

24+1

10,999

9,999

1,000

14 ต.ค.66

15 ต.ค.66

24+1

10,999

9,999

1,000

21 ต.ค.66

22 ต.ค.66

24+1

10,999

9,999

1,000

22 ต.ค.66

(วันหยุด)

23 ต.ค.66

24+1

11,999

10,999

1,000

28 ต.ค.66

29 ต.ค.66

24+1

10,999

9,999

1,000

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
คลิก Copy Link หน้าเว็บ