ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อุโมงค์ไฟ 5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมความงามอุโมงค์ไฟ มาบานะ โนะ ซาโตะ หมู่บ่างใบโฮะบะ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ชาบู (ZGKIX-2321MM)

ราคาเริ่มต้น : 

35,990.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 22,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

รายการเดินทาง ปิดกรุ๊ป เต็มจำนวนแล้ว

สามารถดู รายการเดินทางอื่นๆ คลิกลิงค์ด้านล่าง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

สนามบินสุวรรณภูมิ

-

2

สนามบินคันไซ - เกียวโต - วัคคิโยมิสึ - ปราสาททอง - นาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination

Hotel Koyo, Gifu 3*

3

ลานกิจกรรมหิมะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์

Hotel Koyo, Gifu 3*

4

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ

Shin Osaka Washington Hotel Plaza, Osaka 3*

5

ตลาดปลาคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน

(อายุไม่เกิน 12 ปี)

ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

ราคา

ห้องพักเดี่ยว

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2566

35,990

35,990

25,990

8,000

01 – 05 ธันวาคม 2566

38,990

38,990

28,990

8,000

06 – 10 ธันวาคม 2566

36,990

36,990

26,990

8,000

07 – 11 ธันวาคม 2566

38,990

38,990

28,990

8,000

08 – 12 ธันวาคม 2566

38,990

38,990

28,990

8,000

13 – 17 ธันวาคม 2566

36,990

36,990

26,990

8,000

14 – 18 ธันวาคม 2566

36,990

36,990

26,990

8,000

15 – 19 ธันวาคม 2566

36,990

36,990

26,990

8,000

20 – 24 ธันวาคม 2566

37,990

37,990

27,990

8,000

21 – 25 ธันวาคม 2566

37,990

37,990

27,990

8,000

22 – 26 ธันวาคม 2566

39,990

39,990

29,990

8,000

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567

49,990

49,990

39,990

10,000

04 – 08 มกราคม 2567

35,990

35,990

25,990

8,000

05 – 09 มกราคม 2567

35,990

35,990

25,990

8,000

10 – 14 มกราคม 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

11 – 15 มกราคม 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

12 – 16 มกราคม 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

13 – 17 มกราคม 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

17 – 21 มกราคม 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

18 – 22 มกราคม 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

19 – 23 มกราคม 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

24 – 28 มกราคม 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

 

25 – 29 มกราคม 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

26 – 30 มกราคม 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

27 – 31 มกราคม 2567

35,990

35,990

25,990

8,000

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

37,990

37,990

27,990

8,000

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

38,990

38,990

28,990

8,000

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

38,990

38,990

28,990

8,000

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

37,990

37,990

27,990

8,000

29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

01 – 05 มีนาคม 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

06 – 10 มีนาคม 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

07 – 11 มีนาคม 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

08 – 12 มีนาคม 2567

36,990

36,990

26,990

8,000

12 – 16 มีนาคม 2567

37,990

37,990

27,990

8,000

13 – 17 มีนาคม 2567

37,990

37,990

27,990

8,000

14 – 18 มีนาคม 2567

37,990

37,990

27,990

8,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ