ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ขาปูยักษ์ 5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส น้ำตกชิราฮิเกะ เยือนตลาดปลานิโจ อปปิ้งย่านดัง ทานุกิโคจิ บุฟเฟ่ต์ชาบู ขาปูยักษ์ (XJ125)

ราคาเริ่มต้น : 

38,888.-

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้ว

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 22,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิก Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

รายการเดินทาง ปิดกรุ๊ป เต็มจำนวนแล้ว

สามารถดู รายการเดินทางอื่นๆ คลิกลิงค์ด้านล่าง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

-

2

ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – ถนนต้นไม้7สตาร์ – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า

ที่พัก HOTEL CRESCENT ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า

3

เมืองบิเอะ – น้ำตกชิราฮิเกะ – สระอะโออิเคะ หรือ บ่อน้ำสีฟ้า – หมู่บ้านราเมงอะซาฮิยาม่า –เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า ด้านนอก – ผ่านชมหอนาฬิกาเมือง

ที่พัก SMILE HOTEL PREMIUM - SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

ตลาดปลานิโจ – ดิวตี้ฟรี – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

ที่พัก SMILE HOTEL PREMIUM - SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

ที่นั่งจำนวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

อากาศ

ไฮไลท์

30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2566

38,888.-

10,000.-

  

31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2566

38,888.-

10,000.-

  

01 – 05 พฤศจิกายน 2566

39,888.-

10,000.-

  

02 – 06 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

03 – 07 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

04 – 08 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

05 – 09 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

06 – 10 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

07 – 11 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

08 – 12 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

09 – 13 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

10 – 14 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

11 – 15 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

12 – 16 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

13 – 17 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

14 – 18 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

15 – 19 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

16 – 20 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

17 – 21 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

18 – 22 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

19 – 23 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

20 – 24 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

21 – 25 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

22 – 26 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

23 – 27 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

24 – 28 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

25 – 29 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

26 – 30 พฤศจิกายน 2566

43,888.-

10,000.-

  

27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2566

43,888.-

10,000.-

  

28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566

43,888.-

10,000.-

  

29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566

43,888.-

10,000.-

  

30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566

43,888.-

10,000.-

  

01 – 05 ธันวาคม 2566

43,888.-

10,000.-

  

02 – 06 ธันวาคม 2566

43,888.-

10,000.-

  

03 – 07 ธันวาคม 2566

43,888.-

10,000.-

  

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ