ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยว หิมะซากุระ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขา Omuro 5 วัน 3 คืน

สัมผัสวิวภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใส อิสระ ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (XJ053)

ราคาเริ่มต้น : 

30,888.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,200.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 16,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ขึ้นกระเช้า โอมุโระ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

โรงแรม Hotel Alexander Royal Resort หรือระดับเดียวกัน

3

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – Shikido (Tea ceremony) – โอชิโนะฮัคไค – ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน

โรงแรม Asia Narita HOTEL หรือระดับเดียวกัน

4

ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ฮาราจุกุ - ชินจุกุ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ

Asia Narita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
01-05 กุมภาพันธ์ 256630,888.-8,900.-
02-06 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
03-07 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
04-08 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
05-09 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
06-10 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
07-11 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
08-12 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
09-13 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
10-14 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
11-15 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
12-16 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
13-17 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
14-18 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
15-19 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
16-20 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
17-21 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
18-22 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
19-23 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
20-24 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
21-25 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
22-26 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
23-27 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
24-28 กุมภาพันธ์ 256632,888.-8,900.-
25กุมภาพันธ์ – 01มีนาคม 256632,888.-8,900.-
26กุมภาพันธ์ – 02มีนาคม 256632,888.-8,900.-
27กุมภาพันธ์ – 03มีนาคม 256632,888.-8,900.-
28กุมภาพันธ์ – 04มีนาคม 256632,888.-8,900.-
01-05 มีนาคม 2566 BUS133,888.-8,900.-
01-05 มีนาคม 2566 BUS235,888.-8,900.-
02-06 มีนาคม 2566 BUS133,888.-8,900.-
02-06 มีนาคม 2566 BUS235,888.-8,900.-
03-07 มีนาคม 256633,888.-8,900.-
04-08 มีนาคม 256633,888.-8,900.-
05-09 มีนาคม 2566 BUS133,888.-8,900.-
05-09 มีนาคม 2566 BUS235,888.-8,900.-
06-10 มีนาคม 256633,888.-8,900.-
07-11 มีนาคม 256633,888.-8,900.-
08-12 มีนาคม 2566 BUS133,888.-8,900.-
08-12 มีนาคม 2566 BUS235,888.-8,900.-
09-13 มีนาคม 2566 BUS133,888.-8,900.-
09-13 มีนาคม 2566 BUS235,888.-8,900.-
10-14 มีนาคม 256633,888.-8,900.-
11-15 มีนาคม 256633,888.-8,900.-
12-16 มีนาคม 2566 BUS133,888.-8,900.-
12-16 มีนาคม 2566 BUS235,888.-8,900.-
13-17 มีนาคม 256633,888.-8,900.-
14-18 มีนาคม 256635,888.-8,900.-
15-19 มีนาคม 2566 BUS135,888.-8,900.-
15-19 มีนาคม 2566 BUS236,888.-8,900.-
16-20 มีนาคม 2566 BUS139,888.-8,900.-
16-20 มีนาคม 2566 BUS239,888.-8,900.-
17-21 มีนาคม 256639,888.-8,900.-
18-22 มีนาคม 256639,888.-8,900.-
19-23 มีนาคม 2566 BUS139,888.-8,900.-
19-23 มีนาคม 2566 BUS239,888.-8,900.-
20-24 มีนาคม 256639,888.-8,900.-
21-25 มีนาคม 256639,888.-8,900.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
คลิก Copy Link หน้าเว็บ