ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ คาวาสึ โตเกียว ฟูจิ ชมเทศกาลดอกไม้ แช่ออนเซน ขาปูยักษ์ 5 วัน 3 คืน

ชมซากุระ เมืองคาวาสึ ขึ้นกระเช้า โอมุโระ แช่ออนเซ็น ขาปูยักษ์ ทุ่งซากุระชิบะ ดูไฟ Illuminations (XJ059)

ราคาเริ่มต้น : 

38,888.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 16,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อสำรองที่นั่ง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ขึ้นกระเช้า โอมุโระ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

พักที่ โรงแรม Hotel Alexander Royal Resort หรือระดับเดียวกัน

3

ทุ่งซากุระชิบะ – Shikido (Tea ceremony) – โอชิโนะฮัคไค – ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน

พักที่ โรงแรม Asia Narita HOTEL หรือระดับเดียวกัน

4

ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ฮาราจุกุ - ชินจุกุ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ

ที่พัก Asia Narita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

อากาศ

ไฮไลท์

1-5 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

2-6 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

3-7 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

4-8 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

5-9 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

6-10 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

7-11 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

8-12 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

9-13 เมษายน 2566

49,888.-

8,900.-

  

10-14 เมษายน 2566

53,888.-

8,900.-

  

11-15 เมษายน 2566

55,888.-

8,900.-

  

13-17 เมษายน 2566

55,888.-

8,900.-

  

14-18 เมษายน 2566

49,888.-

8,900.-

  

15-19 เมษายน 2566

49,888.-

8,900.-

  

16-20 เมษายน 2566

49,888.-

8,900.-

  

17-21 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

18-22 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

19-23 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

20-24 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

21-25 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

22-26 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

23-27 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

24-28 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

25-29 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

26-30 เมษายน 2566

39,888.-

8,900.-

  

27เมษายน – 01พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

28เมษายน – 02พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

29เมษายน – 03พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

30เมษายน – 04พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

01-05 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

02-06 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

03-07 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

04-08 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

05-09 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

06-10 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

07-11 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

08-12 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

09-13 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

10-14 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

11-15 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

12-16 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

13-17 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

14-18 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

15-19 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

16-20 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

17-21 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

18-22 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

19-23 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

20-24 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

21-25 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

22-26 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

23-27 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

24-28 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

25-29 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

26-30 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

27-31 พฤษภาคม 2566

38,888.-

8,900.-

  

28พฤษภาคม – 1มิถุนายน 2566

38,888.-

8,900.-

  

29พฤษภาคม – 2มิถุนายน 2566

38,888.-

8,900.-

  

30พฤษภาคม – 3มิถุนายน 2566

38,888.-

8,900.-

  

31พฤษภาคม – 4มิถุนายน 2566

38,888.-

8,900.-

  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
คลิก Copy Link หน้าเว็บ