ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกไม้นานาชนิด ฮานาโนะมิโยโกะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน (อิสระ 1 วัน)

ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว (XJ061)

ราคาเริ่มต้น : 

32,888.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,200.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 16,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อสำรองที่นั่ง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ชินจูกุ - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ

Narita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ***ไม่มีรถบัสให้บริการ***

Narita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

01-05 มิถุนายน 2566

33,888.-

7,900.-

02-06 มิถุนายน 2566

33,888.-

7,900.-

03-07 มิถุนายน 2566

33,888.-

7,900.-

04-08 มิถุนายน 2566

33,888.-

7,900.-

05-09 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

06-10 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

07-11 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

08-12 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

09-13 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

10-14 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

11-15 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

12-16 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

13-17 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

14-18 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

15-19 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

16-20 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

17-21 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

18-22 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

19-23 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

20-24 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

21-25 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

22-26 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

23-27 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

24-28 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

25-29 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

26-30 มิถุนายน 2566

32,888.-

7,900.-

27 มิถุนายน – 01 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

28 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

29 มิถุนายน – 03 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

30 มิถุนายน – 04 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

01 – 05 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

02 – 06 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

03 – 07 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

04 – 08 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

05 – 09 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

06 – 10 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

07 – 11 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

08 – 12 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

09 – 13 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

10 – 14 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

11 – 15 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

12 – 16 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

13 – 17 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

14 – 18 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

15 – 19 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

16 – 20 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

17 – 21 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

18 – 22 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

19 – 23 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

20 – 24 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

21 – 25 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

22 – 26 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

23 – 27 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

24 – 28 กรกฏาคม 2566

32,888.-

7,900.-

25 – 29 กรกฏาคม 2566

33,888.-

7,900.-

26 – 30 กรกฏาคม 2566

33,888.-

7,900.-

27 – 31 กรกฏาคม 2566

33,888.-

7,900.-

28 กรกฏาคม – 01 สิงหาคม 2566

33,888.-

7,900.-

29 กรกฏาคม – 02 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

30 กรกฏาคม – 03 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

31 กรกฏาคม – 04 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

01 – 05 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

02 – 06 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

03 – 07 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

04 – 08 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

05 – 09 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

06 – 10 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

07 – 11 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

08 – 12 สิงหาคม 2566

33,888.-

7,900.-

09 – 13 สิงหาคม 2566

33,888.-

7,900.-

10 – 14 สิงหาคม 2566

33,888.-

7,900.-

11 – 15 สิงหาคม 2566

33,888.-

7,900.-

12 – 16 สิงหาคม 2566

33,888.-

7,900.-

13 – 17 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

14 – 18 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

15 – 19 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

16 – 20 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

17 – 21 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

18 – 22 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

19 – 23 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

20 – 24 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

21 – 25 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

22 – 26 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

23 – 27 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

24 – 28 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

25 – 29 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

26 – 30 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

27 – 31 สิงหาคม 2566

32,888.-

7,900.-

28 สิงหาคม – 01กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

29 สิงหาคม – 02กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

30 สิงหาคม – 03กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

31 สิงหาคม – 04กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

01 – 05 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

02 – 06 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

03 – 07 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

04 – 08 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

05 – 09 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

06 – 10 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

07 – 11 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

08 – 12 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

09 – 13 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

10 – 14 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

11 – 15 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

12 – 16 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

13 – 17 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

14 – 18 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

15 – 19 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

16 – 20 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

17 – 21 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

18 – 22 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

19 – 23 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

20 – 24 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

21 – 25 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

22 – 26 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

23 – 27 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

24 – 28 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

25 – 29 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

26 – 30 กันยายน 2566

32,888.-

7,900.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
คลิก Copy Link หน้าเว็บ