ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเท็น นิกโก้ 5 วัน 3 คืน

ลานสกีฟูจิเท็น ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน นิกโก้ น้ำตกเคง่อน ทะเลสาบชูเซ็นจิ (BT-NRT11_XJ)

ราคาเริ่มต้น : 

35,999.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 16,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิก Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

รายการเดินทาง ปิดกรุ๊ป เต็มจำนวนแล้ว

สามารถดู รายการเดินทางอื่นๆ คลิกลิงค์ด้านล่าง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

-

2

ท่าอากาศยานนาริตะ • ฮาโกเน่ • ล่องเรือโจรสลัด • ศาลเจ้าฮาโกเน่ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท

ที่พัก FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น

3

ลานสกีฟูจิเท็น • กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น • ช้อปปิ้งชินจูกุ • เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน

ที่พัก HEDISTAR HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น

4

นิกโก้ • น้ำตกเคง่อน • ทะเลสาบชูเซ็นจิ • ศาลเจ้าโทโชกุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์ นาริตะ

ที่พัก HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น

5

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว

วันเดินทาง

 จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว

16 – 20 ธันวาคม 2566

   35+1

37,999

35,999

6,900

19 – 23 ธันวาคม 2566

35+1

38,999

36,999

6,900

21 – 25 ธันวาคม 2566

35+1

39,999

37,999

6,900

23 – 27 ธันวาคม 2566

35+1

42,999

40,999

8,900

26 – 30 ธันวาคม 2566

35+1

40,999

38,999

6,900

28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567

35+1

46,999

44,999

8,900

30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2567

35+1

46,999

44,999

6,900

06 – 10 มกราคม 2567

35+1

37,999

35,999

6,900

09 – 13 มกราคม 2567

35+1

40,999

38,999

6,900

11 – 15 มกราคม 2567

35+1

40,999

38,999

6,900

13 – 17 มกราคม 2567

35+1

40,999

38,999

6,900

16 – 20 มกราคม 2567

35+1

38,999

36,999

6,900

18 – 22 มกราคม 2567

35+1

38,999

36,999

6,900

20 – 24 มกราคม 2567

35+1

35,999

33,999

6,900

23 – 27 มกราคม 2567

35+1

35,999

33,999

6,900

25 – 29 มกราคม 2567

35+1

37,999

35,999

6,900

27 – 31 มกราคม 2567

35+1

36,999

34,999

6,900

30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567

35+1

37,999

35,999

6,900

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

35+1

37,999

35,999

6,900

03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567

35+1

37,999

35,999

6,900

06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567

35+1

37,999

35,999

6,900

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567

35+1

37,999

35,999

6,900

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

35+1

37,999

35,999

6,900

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

35+1

37,999

35,999

6,900

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

35+1

37,999

35,999

6,900

17 – 21 กุมภาพันธ์ 2567

35+1

37,999

35,999

6,900

20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

35+1

37,999

35,999

6,900

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

35+1

37,999

35,999

6,900

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

35+1

37,999

35,999

6,900

27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567

35+1

36,999

34,999

6,900

29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567

35+1

36,999

34,999

6,900

02 – 06 มีนาคม 2567

35+1

35,999

33,999

6,900

05 – 09 มีนาคม 2567

35+1

35,999

33,999

6,900

07 – 11 มีนาคม 2567

35+1

35,999

33,999

6,900

09 – 13 มีนาคม 2567

35+1

35,999

33,999

6,900

12 – 16 มีนาคม 2567

35+1

35,999

33,999

6,900

14 – 18 มีนาคม 2567

35+1

38,999

36,999

6,900

16 – 20 มีนาคม 2567

35+1

40,999

38,999

6,900

19 – 23 มีนาคม 2567

35+1

40,999

38,999

6,900

21 – 25 มีนาคม 2567

35+1

40,999

38,999

6,900

23 – 27 มีนาคม 2567

35+1

40,999

38,999

6,900

26 – 30 มีนาคม 2567

35+1

40,999

38,999

6,900

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ