ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ วัดนันโซอิน 5 วัน 3 คืน

อิสระ 1 วัน ฟุกุโอกะ เปปปุ บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ วัดนันโซอิน หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ( BT-FUK04_VZ)

ราคาเริ่มต้น : 

23,999.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 16,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิก Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ท่าอากาศยานสุววรณภูมิ กรุงเทพฯ

-

2

เมืองฟุกุโอกะ • วัดนันโซอิน • เปปปุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • บ่อยูมิ จิโกกุ

ที่พัก BEPPU / HITA / HARAZURU AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

3

ศาลเจ้าดาไซฟุ • โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต • DUTY FREE • ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้มพาร์ค

ที่พัก FUKUOKA/ HAKATA HOTEL AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

4

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ

ที่พัก FUKUOKA/ HAKATA HOTEL AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานญี่ปุ่น

5

สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

จำนวนต่อกรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

07 – 11 พฤษภาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

08 – 12 พฤษภาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

09 – 13 พฤษภาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

10 – 14 พฤษภาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

14 – 18 พฤษภาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

15 – 19 พฤษภาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

16 – 20 พฤษภาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

17 – 21 พฤษภาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

21 – 25 พฤษภาคม 2567

30 + 1

28,999

26,999

6,900

22 – 26 พฤษภาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

23 – 27 พฤษภาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

24 – 28 พฤษภาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

28 – 01 มิถุนายน 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

29 – 02 มิถุนายน 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

30 – 03 มิถุนายน 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

31 – 01 มิถุนายน 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

06 – 10 มิถุนายน 2567

30 + 1

23,999

21,999

6,900

07 – 11 มิถุนายน 2567

30 + 1

23,999

21,999

6,900

13 – 17 มิถุนายน 2567

30 + 1

23,999

21,999

6,900

14 – 18 มิถุนายน 2567

30 + 1

23,999

21,999

6,900

20 – 24 มิถุนายน 2567

30 + 1

23,999

21,999

6,900

21 – 25 มิถุนายน 2567

30 + 1

23,999

21,999

6,900

24 – 28 มิถุนายน 2567

30 + 1

23,999

21,999

6,900

25 – 29 มิถุนายน 2567

30 + 1

23,999

21,999

6,900

04 – 08 กรกฎาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

05 – 09 กรกฎาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

11 – 15 กรกฎาคม 2567

30 + 1

27,999

25,999

6,900

12 – 16 กรกฎาคม 2567

30 + 1

27,999

25,999

6,900

18 – 22 กรกฎาคม 2567

30 + 1

28,999

26,999

6,900

19 – 23 กรกฎาคม 2567

30 + 1

28,999

26,999

6,900

24 – 28 กรกฎาคม 2567

30 + 1

28,999

26,999

6,900

26 – 30 กรกฎาคม 2567

30 + 1

28,999

26,999

6,900

01 – 05 สิงหาคม 2567

30 + 1

26,999

24,999

6,900

02 – 06 สิงหาคม 2567

30 + 1

26,999

24,999

6,900

08 – 12 สิงหาคม 2567

30+1

30,999

28,999

6,900

09 – 13 สิงหาคม 2567

30+1

30,999

28,999

6,900

15 – 19 สิงหาคม 2567

30 + 1

26,999

24,999

6,900

16 – 20 สิงหาคม 2567

30 + 1

26,999

24,999

6,900

22 – 26 สิงหาคม 2567

30 + 1

26,999

24,999

6,900

23 – 27 สิงหาคม 2567

30 + 1

26,999

24,999

6,900

26 – 30 สิงหาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

27 – 31 สิงหาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

05 – 09 กันยายน 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

06 – 10 กันยายน 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

12 – 16 กันยายน 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

13 – 17 กันยายน 2567

30 + 1

26,999

24,999

6,900

19 – 23 กันยายน 2567

30 + 1

26,999

24,999

6,900

20 – 24 กันยายน 2567

30 + 1

26,999

24,999

6,900

26 – 30 กันยายน 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

27 – 01 ตุลาคม 2567

30 + 1

25,999

23,999

6,900

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ