ทัวร์จีน ไหหลำ ซานย่า สวนดอกกุหลาบ 5 วัน 3 คืน

ซานย่า วัดหยงชิ่ง อุทยานหนานซาน เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า เขาลู่หุยโถว ( ZGHAK-2406AQ )

ราคาเริ่มต้น : 

10,990.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 7,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิกที่นี่ Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

รายการเดินทาง ปิดกรุ๊ป เต็มจำนวนแล้ว

สามารถดู รายการเดินทางอื่นๆ คลิกลิงค์ด้านล่าง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

สนามบินสุวรรณภูมิ

-

2

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไหโข่ว เมลัน – เมืองไหโข่ว – วัดหย่งชิง – ถนนคนเดินฉีโหลว – ออนเซ็น

HAIKOUJINGTING HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

3

ซานย่า – หมู่บ้านวัฒนธรรม – ร้านจิวเวลรี่ – อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว – ถนนคนเดินอี้เหิง

SANYA YABULAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

4

วนอุทยานสุดขอบฟ้า – สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า – อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว

SANYA YABULAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

5

เมืองไหโข่ว – ถนนคนเดินฉีโหลว – ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานหู – สนามบินไหโข่ว เมลัน – สนามบินสุวรรณภูมิ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

ทัวร์จีน ไหหลำ ซานย่า ไหโข่ว เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 5 วัน 3 คืน

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคา

ห้องพักเดี่ยว

08 – 12 เมษายน 2567

13,990

3,900

10 – 14 เมษายน 2567

13,990

3,900

15 – 19 เมษายน 2567

11,990

3,900

17 – 21 เมษายน 2567

12,990

3,900

22 – 26 เมษายน 2567

11,990

3,900

24 – 28 เมษายน 2567

12,990

3,900

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2567

11,990

3,900

01 – 05 พฤษภาคม 2567

13,990

3,900

06 – 10 พฤษภาคม 2567

11,990

3,900

08 – 12 พฤษภาคม 2567

12,990

3,900

13 – 17 พฤษภาคม 2567

11,990

3,900

15 – 19 พฤษภาคม 2567

12,990

3,900

20 – 24 พฤษภาคม 2567

11,990

3,900

22 – 26 พฤษภาคม 2567

12,990

3,900

27 – 31 พฤษภาคม 2567

11,990

3,900

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2567

12,990

3,900

03 – 07 มิถุนายน 2567

10,990

3,900

05 – 09 มิถุนายน 2567

12,990

3,900

10 – 14 มิถุนายน 2567

10,990

3,900

12 – 16 มิถุนายน 2567

12,990

3,900

17 – 21 มิถุนายน 2567

10,990

3,900

19 – 23 มิถุนายน 2567

12,990

3,900

24 – 28 มิถุนายน 2567

10,990

3,900

26 – 30 มิถุนายน 2567

12,990

3,900

01 – 05 กรกฎาคม 2567

10,990

3,900

03 – 07 กรกฎาคม 2567

12,990

3,900

08 – 12 กรกฎาคม 2567

10,990

3,900

10 – 14 กรกฎาคม 2567

12,990

3,900

15 – 19 กรกฎาคม 2567

10,990

3,900

17 – 21 กรกฎาคม 2567

13,990

3,900

22 – 26 กรกฎาคม 2567

10,990

3,900

24 – 28 กรกฎาคม 2567

13,990

3,900

29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2567

10,990

3,900

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2567

12,990

3,900

05 – 09 สิงหาคม 2567

10,990

3,900

07 – 11 สิงหาคม 2567

12,990

3,900

12 – 16 สิงหาคม 2567

10,990

3,900

14 – 18 สิงหาคม 2567

12,990

3,900

19 – 23 สิงหาคม 2567

10,990

3,900

21 – 25 สิงหาคม 2567

12,990

3,900

26 – 30 สิงหาคม 2567

10,990

3,900

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2567

12,990

3,900

02 – 06 กันยายน 2567

11,990

3,900

04 – 08 กันยายน 2567

12,990

3,900

09 – 13 กันยายน 2567

11,990

3,900

11 – 15 กันยายน 2567

12,990

3,900

16 – 20 กันยายน 2567

11,990

3,900

18 – 22 กันยายน 2567

12,990

3,900

23 – 27 กันยายน 2567

11,990

3,900

25 – 29 กันยายน 2567

12,990

3,900

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2567

11,990

3,900

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ