ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 6 วัน 5 คืน

ฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ลงร้าน) ( ZGYIH-2402QW )

ราคาเริ่มต้น : 

15,990.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

ค่าวีซ่าพร้อมค่าบริการ ( แจ้งให้ทราบ)

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 11,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิกที่นี่ Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

สนามบินดอนเมือง – เมืองหยีชัง

YICHANG MEI JI BOYUE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

2

ทัวร์จีน ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง

ZHENMIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

3

เที่ยวจีน เมืองเฟิ่งหวง – ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

CHAXITAI HOLIDAY หรือเทียบเท่า 4 ดาว

4

จางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก

GUIYUANZHENPIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

5

OPTION : สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เมืองอี้ชาง

YICHANG MEI JI BOYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

6

สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เที่ยวจีน 6 วัน 5 คืน

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า 20 ปี

ราคา

ห้องพักเดี่ยว

17 – 22 เมษายน 2567

18,990

20,990

5,000

19 – 24 เมษายน 2567

18,990

20,990

5,000

21 – 26 เมษายน 2567

18,990

20,990

5,000

24 – 29 เมษายน 2567

18,990

20,990

5,000

26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2567

19,990

21,990

5,000

28 เม.ย. – 03 พ.ค. 2567

19,990

21,990

5,000

01 – 06 พฤษภาคม 2567

19,990

21,990

5,000

03 – 08 พฤษภาคม 2567

19,990

21,990

5,000

05 – 10 พฤษภาคม 2567

17,990

19,990

5,000

08 – 13 พฤษภาคม 2567

17,990

19,990

5,000

10 – 15 พฤษภาคม 2567

17,990

19,990

5,000

12 – 17 พฤษภาคม 2567

17,990

19,990

5,000

15 – 20 พฤษภาคม 2567

17,990

19,990

5,000

17 – 22 พฤษภาคม 2567

17,990

19,990

5,000

19 – 24 พฤษภาคม 2567

17,990

19,990

5,000

22 – 27 พฤษภาคม 2567

17,990

19,990

5,000

24 – 29 พฤษภาคม 2567

17,990

19,990

5,000

26 – 31 พฤษภาคม 2567

17,990

19,990

5,000

29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2567

17,990

19,990

5,000

31 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2567

17,990

19,990

5,000

02 – 07 มิถุนายน 2567

16,990

18,990

5,000

05 – 10 มิถุนายน 2567

16,990

18,990

5,000

07 – 12 มิถุนายน 2567

16,990

18,990

5,000

09 – 14 มิถุนายน 2567

16,990

18,990

5,000

12 – 17 มิถุนายน 2567

16,990

18,990

5,000

14 – 19 มิถุนายน 2567

16,990

18,990

5,000

16 – 21 มิถุนายน 2567

16,990

18,990

5,000

19 – 24 มิถุนายน 2567

16,990

18,990

5,000

21 – 26 มิถุนายน 2567

16,990

18,990

5,000

23 – 28 มิถุนายน 2567

16,990

18,990

5,000

26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2567

16,990

18,990

5,000

28 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2567

16,990

18,990

5,000

30 มิ.ย. – 05 ก.ค. 2567

16,990

18,990

5,000

03 – 08 กรกฎาคม 2567

15,990

17,990

5,000

05 – 10 กรกฎาคม 2567

15,990

17,990

5,000

07 – 12 กรกฎาคม 2567

15,990

17,990

5,000

10 – 15 กรกฎาคม 2567

15,990

17,990

5,000

12 – 17 กรกฎาคม 2567

15,990

17,990

5,000

14 – 19 กรกฎาคม 2567

15,990

17,990

5,000

17 – 22 กรกฎาคม 2567

17,990

19,990

5,000

19 – 24 กรกฎาคม 2567

17,990

19,990

5,000

21 – 26 กรกฎาคม 2567

17,990

19,990

5,000

24 – 29 กรกฎาคม 2567

15,990

17,990

5,000

26 – 31 กรกฎาคม 2567

15,990

17,990

5,000

28 ก.ค. – 02 ส.ค. 2567

15,990

17,990

5,000

31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2567

15,990

17,990

5,000

02 – 07 สิงหาคม 2567

16,990

18,990

5,000

04 – 09 สิงหาคม 2567

16,990

18,990

5,000

07 – 12 สิงหาคม 2567

17,990

19,990

5,000

09 – 14 สิงหาคม 2567

17,990

19,990

5,000

11 – 16 สิงหาคม 2567

17,990

19,990

5,000

14 – 19 สิงหาคม 2567

16,990

18,990

5,000

16 – 21 สิงหาคม 2567

16,990

18,990

5,000

18 – 23 สิงหาคม 2567

16,990

18,990

5,000

21 – 26 สิงหาคม 2567

16,990

18,990

5,000

23 – 28 สิงหาคม 2567

16,990

18,990

5,000

25 – 30 สิงหาคม 2567

16,990

18,990

5,000

28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2567

16,990

18,990

5,000

30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2567

16,990

18,990

5,000

01 – 06 กันยายน 2567

17,990

19,990

5,000

04 – 09 กันยายน 2567

17,990

19,990

5,000

06 – 11 กันยายน 2567

17,990

19,990

5,000

08 – 13 กันยายน 2567

17,990

19,990

5,000

11 – 16 กันยายน 2567

17,990

19,990

5,000

13 – 18 กันยายน 2567

17,990

19,990

5,000

15 – 20 กันยายน 2567

17,990

19,990

5,000

18 – 23 กันยายน 2567

17,990

19,990

5,000

20 – 25 กันยายน 2567

17,990

19,990

5,000

22 – 27 กันยายน 2567

17,990

19,990

5,000

25 – 30 กันยายน 2567

17,990

19,990

5,000

27 ก.ย. – 02 ต.ค. 2567

17,990

19,990

5,000

29 ก.ย. – 04 ต.ค. 2567

17,990

19,990

5,000

02 – 07 ตุลาคม 2567

17,990

19,990

5,000

04 – 09 ตุลาคม 2567

17,990

19,990

5,000

06 – 11 ตุลาคม 2567

17,990

19,990

5,000

09 – 14 ตุลาคม 2567

19,990

21,990

5,000

11 – 16 ตุลาคม 2567

19,990

21,990

5,000

13 – 18 ตุลาคม 2567

18,990

20,990

5,000

16 – 21 ตุลาคม 2567

18,990

20,990

5,000

18 – 23 ตุลาคม 2567

19,990

21,990

5,000

20 – 25 ตุลาคม 2567

18,990

20,990

5,000

23 – 28 ตุลาคม 2567

19,990

21,990

5,000

25 – 30 ตุลาคม 2567

18,990

20,990

5,000

27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2567

18,990

20,990

5,000

30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2567

18,990

20,990

5,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ