ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว POP MART 6 วัน 5 คืน

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว หวงหลง หุบเขาแพนด้า ร้าน POP MART ถนนโบราณจิ๋นหลี่ ไท่กู่หลี่ ชุนซีลู่ ( TFU8L0424 )

ราคาเริ่มต้น : 

22,888.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 2,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิก Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ - โรงแรมที่พัก

ที่พัก โรงแรม TIANFU HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า

2

เมืองเฉิงตู - ทะเลสาบเต๋อซี - ร้านใบชา - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

ที่พัก โรงแรม CELEBRITY HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า

3

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเวียนในอุทยาน) - เมืองฉวนจู่ซื่อ

ที่พัก โรงแรม MINJIANG HAOTING HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า

4

เมืองฉวนจู่ซื่อ - พิพิธภัณฑ์ถังเช่า - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน

ที่พัก โรงแรม XIQIANG HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า

5

เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองตูเจียงเอี้ยน - หุบเขาแพนด้าตูเจียงเอี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านผ้าไหม - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ซอยกว้างซอยแคบ

ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า

6

เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ปีนตึก - ร้าน POP MART - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(อายุ 2–18 ปีบริบูรณ์)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

พักเดี่ยว

01 – 06 กันยายน 2567

24,888

27,888

19,888

5,000

04 – 09 กันยายน 2567

23,888

26,888

18,888

5,000

06 – 11 กันยายน 2567

23,888

26,888

18,888

5,000

08 – 13 กันยายน 2567

22,888

25,888

17,888

5,000

11 – 16 กันยายน 2567

24,888

27,888

19,888

5,000

13 – 18 กันยายน 2567

23,888

26,888

18,888

5,000

15 – 20 กันยายน 2567

23,888

26,888

18,888

5,000

18 – 23 กันยายน 2567

23,888

26,888

18,888

5,000

20 – 25 กันยายน 2567

23,888

26,888

18,888

5,000

22 – 27 กันยายน 2567

23,888

26,888

18,888

5,000

25 – 30 กันยายน 2567

24,888

27,888

19,888

5,000

27 กันยายน – 02 ตุลาคม 2567

26,888

29,888

21,888

5,000

29 กันยายน – 04 ตุลาคม 2567

28,888

31,888

23,888

6,000

02 – 07 ตุลาคม 2567

25,888

28,888

20,888

6,000

04 – 09 ตุลาคม 2567

26,888

29,888

21,888

6,000

06 – 11 ตุลาคม 2567

29,888

32,888

24,888

6,000

09 – 14 ตุลาคม 2567

(วันนวมินทรมหาราช)

27,888

30,888

22,888

6,000

11 – 16 ตุลาคม 2567

(วันนวมินทรมหาราช)

25,888

28,888

20,888

6,000

13 – 18 ตุลาคม 2567

(วันนวมินทรมหาราช)

25,888

28,888

20,888

6,000

16 – 21 ตุลาคม 2567

25,888

28,888

20,888

6,000

18 – 23 ตุลาคม 2567

(วันปิยมหาราช)

25,888

28,888

20,888

6,000

20 – 25 ตุลาคม 2567

(วันปิยมหาราช)

25,888

28,888

20,888

6,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ