ทัวร์จีน ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง 7 วัน 5 คืน

ซีอาน เจิ้งโจว ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน ลั่วหยาง ถ้ำผาหลงเหมิน เทศกาลดอกโบตั๋น สุสานทหารดินเผา รถไฟความเร็วสูง ศาลเจ้ากวนอู (KCN180712-FD)

ราคาเริ่มต้น : 

39,999.-

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้ว

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 22,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิกที่นี่ Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

รายการเดินทาง ปิดกรุ๊ป เต็มจำนวนแล้ว

สามารถดู รายการเดินทางอื่นๆ คลิกลิงค์ด้านล่าง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) - เมืองซีอาน

พักที่ Titan Central Park Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวมารตรฐานจีน

2

เมืองซีอาน - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเจิ้งโจว - ศาลไคฟง - ศาลามังกรหลงถิง - เจดีย์เหล็ก

พักที่ Zhong Zhou Yi Mei Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวมารตรฐานจีน

3

เมืองเจิ้งโจว - อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน - วัดเส้าหลิน (ชมโชว์กังฟูเส้าหลิน) – อุทยานป่าเจดีย์

พักที่ Chan Wu Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวมารตรฐานจีน****

4

เมืองลั่วหยาง - ถ้ำผาหลงเหมิน - เทศกาลดอกโบตั๋น - ศาลเจ้ากวนอู - สถานีรถไฟความเร็วสูงลั่วหยาง - เมืองซีอาน

พักที่ Titan Central Park Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวมารตรฐานจีน

5

สุสานทหารดินเผา - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ชมโชว์ราชวงศ์ถัง

พักที่ Titan Central Park Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวมารตรฐานจีน

6

กำแพงเมืองโบราณแห่งซีอาน - วัดลามะแห่งซีอาน - ถนนคนเดินอิสลาม - สนามบินซีอานเสียนหยาง

-

7

กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

ราคาค่าบริการทัวร์ต่อท่าน

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กพักคู่กับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

7 – 12 เมษายน 2024 (วันชดเชยวันจักรี)

(ช่วงเทศกาลดอกโบตั๋น)

40,999

40,999

6,500

14 – 19 เมษายน 2024 (วันสงกรานต์)

(ช่วงเทศกาลดอกโบตั๋น)

42,999

42,999

6,500

28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2024 (วันแรงงาน)

(ช่วงเทศกาลดอกโบตั๋น)

42,999

42,999

6,500

5 – 10 พฤษภาคม 2024 (วันฉัตรมงคล)

40,999

40,999

6,500

19 – 24 พฤษภาคม 2024 (วันวิสาขบูชา)

40,999

40,999

6,500

2 – 7 มิถุนายน 2024 (วันเฉลิมพระชนฯ ราชินี ร.10)

40,999

40,999

6,500

21 – 26 กรกฏาคม 2024 (วันอาฬหบูชา)

40,999

40,999

6,500

28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2024 (วันเฉลิมพระชน ร.10)

40,999

40,999

6,500

11 – 16 สิงหาคม 2024 (วันแม่แห่งชาติ)

40,999

40,999

6,500

8 – 13 กันยายน 2024

39,999

39,999

6,500

13 – 18 ตุลาคม 2024 (วันสวรรคต ร.9)

42,999

42,999

6,500

20 – 25 ตุลาคม 2024 (วันปิยะมหาราช)

42,999

42,999

6,500

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ