ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน

นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองโบราณเฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น เขาอวตาร ถ้ำประตูสวรรค์ ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ( BT-CSX11_VZ )

ราคาเริ่มต้น : 

15,999.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 11,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิก Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา

พักที่ Vienna Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (โรงแรมมาตรฐานจีน)

2

เมืองฉางซา • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิ่งหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง

พักที่ GUOBIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (โรงแรมมาตรฐานจีน)

3

เมืองโบราณเฟิ่งหวง • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น

พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (โรงแรมมาตรฐานจีน)

4

ร้านบัวหิมะ • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • ภูเขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจกริมผา • ถ้ำประตูสวรรค์ • ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (โรงแรมมาตรฐานจีน)

5

เมืองจางเจียเจี้ย • ร้านหยก • ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง • ร้านยางพารา • ฉางซา • ถนนคนเดินหวงชิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พัก 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

02-06 มิถุนายน 2567

วันพระราชสมภพ พระราชินี

15,999

10,999

5,000

05-09 มิถุนายน 2567

15,999

10,999

5,000

07-11 มิถุนายน 2567

15,999

10,999

5,000

09-13 มิถุนายน 2567

17,999

12,999

5,000

12-16 มิถุนายน 2567

17,999

12,999

5,000

14-18 มิถุนายน 2567

17,999

12,999

5,000

16-20 มิถุนายน 2567

17,999

12,999

5,000

19-23 มิถุนายน 2567

17,999

12,999

5,000

21-25 มิถุนายน 2567

17,999

12,999

5,000

23-27 มิถุนายน 2567

17,999

12,999

5,000

26-30 มิถุนายน 2567

17,999

12,999

5,000

28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2567

17,999

12,999

5,000

30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2567

17,999

12,999

5,000

03-07 กรกฎาคม 2567

17,999

12,999

5,000

05-09 กรกฎาคม 2567

17,999

12,999

5,000

07-11 กรกฎาคม 2567

17,999

12,999

5,000

10-14 กรกฎาคม 2567

17,999

12,999

5,000

12-16 กรกฎาคม 2567

17,999

12,999

5,000

14-18 กรกฎาคม 2567

17,999

12,999

5,000

17-21 กรกฎาคม 2567

วันอาสา+วันเข้าพรรษา

18,999

13,999

5,000

19-23 กรกฎาคม 2567

วันอาสา+วันเข้าพรรษา

18,999

13,999

5,000

21-25 กรกฎาคม 2567

วันอาสา+วันเข้าพรรษา

18,999

13,999

5,000

24-28 กรกฎาคม 2567

วันพระราชสมภพ ร.10

18,999

13,999

5,000

26-30 กรกฎาคม 2567

วันพระราชสมภพ ร.10

18,999

13,999

5,000

28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2567

วันพระราชสมภพ ร.10

18,999

13,999

5,000

31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2567

17,999

12,999

5,000

02-06 สิงหาคม 2567

17,999

12,999

5,000

04-08 สิงหาคม 2567

17,999

12,999

5,000

07-11 สิงหาคม 2567

17,999

12,999

5,000

09-13 สิงหาคม 2567

วันพระราชสมภพ พระพันปี

18,999

13,999

5,000

11-15 สิงหาคม 2567

วันพระราชสมภพ พระพันปี

18,999

13,999

5,000

14-18 สิงหาคม 2567

17,999

12,999

5,000

16-20 สิงหาคม 2567

17,999

12,999

5,000

18-22 สิงหาคม 2567

17,999

12,999

5,000

21-25 สิงหาคม 2567

17,999

12,999

5,000

23-27 สิงหาคม 2567

17,999

12,999

5,000

25-29 สิงหาคม 2567

17,999

12,999

5,000

28 สิงหาคม-01 กันยายน 2567

17,999

12,999

5,000

30 สิงหาคม-03 กันยายน 2567

17,999

12,999

5,000

01-05 กันยายน 2567

17,999

12,999

5,000

04-08 กันยายน 2567

17,999

12,999

5,000

06-10 กันยายน 2567

17,999

12,999

5,000

08-12 กันยายน 2567

17,999

12,999

5,000

11-15 กันยายน 2567

17,999

12,999

5,000

13-17 กันยายน 2567

17,999

12,999

5,000

15-19 กันยายน 2567

17,999

12,999

5,000

18-22 กันยายน 2567

17,999

12,999

5,000

20-24 กันยายน 2567

17,999

12,999

5,000

22-26 กันยายน 2567

17,999

12,999

5,000

25-29 กันยายน 2567

17,999

12,999

5,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ