ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิตเขาซีซาน ทะเลสาบไป๋สุยเหอ นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านช้อป (BT-KMG04_KY)

ราคาเริ่มต้น : 

26,999.-

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้ว

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 16,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิก Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

รายการเดินทาง ปิดกรุ๊ป เต็มจำนวนแล้ว

สามารถดู รายการเดินทางอื่นๆ คลิกลิงค์ด้านล่าง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

สนามบิน สุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองฉู่ฉง

พักที่ YUN HUA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)

2

เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • เมืองจงเตี้ยน (แชง-กรีล่า) • เมืองเก่าจงเตี้ยน

พักที่ GRACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)

3

วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง

พักที่ FENG HUANG YANG SHENG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)

4

อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ

พักที่ FENG HUANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)

5

เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก

พักที่ PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)

6

สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบินดอนเมือง

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (KY) 6 วัน 5 คืน

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พัก 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์

 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

23 – 28 สิงหาคม 2566

26,999

19,999

6,000

24 – 29 สิงหาคม 2566

26,999

19,999

6,000

30 สิงหาคม – 04 กันยายน 2566

26,999

19,999

6,000

31 สิงหาคม – 05 กันยายน 2566

26,999

19,999

6,000

06 – 11 กันยายน 2566

27,999

20,999

6,000

07 – 12 กันยายน 2566

27,999

20,999

6,000

13 – 18 กันยายน 2566

27,999

20,999

6,000

14 – 19 กันยายน 2566

27,999

20,999

6,000

20 – 25 กันยายน 2566

27,999

20,999

6,000

21 – 26 กันยายน 2566

27,999

20,999

6,000

11 – 16 ตุลาคม 2566

(วันภัทรมหาราช)

30,999

22,999

6,000

12 – 17 ตุลาคม 2566

(วันภัทรมหาราช)

30,999

27,999

6,000

18 – 23 ตุลาคม 2566

(วันปิยมหาราช)

30,999

27,999

6,000

19 – 24 ตุลาคม 2566

(วันปิยมหาราช)

30,999

27,999

6,000

25 – 30 ตุลาคม 2566

28,999

21,999

6,000

26 – 31 ตุลาคม 2566

28,999

21,999

6,000

01 – 06 พฤศจิกายน 2566

28,999

21,999

6,000

02 – 07 พฤศจิกายน 2566

28,999

21,999

6,000

08 – 13 พฤศจิกายน 2566

28,999

21,999

6,000

09 – 14 พฤศจิกายน 2566

28,999

21,999

6,000

15 – 20 พฤศจิกายน 2566

28,999

21,999

6,000

16 – 21 พฤศจิกายน 2566

28,999

21,999

6,000

22 – 27 พฤศจิกายน 2566

28,999

21,999

6,000

23 – 28 พฤศจิกายน 2566

28,999

21,999

6,000

29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566

28,999

21,999

6,000

30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2566

28,999

21,999

6,000

05 – 10 ธันวาคม 2566

(วันพ่อแห่งชาติ)

30,999

23,999

6,000

06 – 11 ธันวาคม 2566

(วันพ่อแห่งชาติ)

30,999

23,999

6,000

13 – 18 ธันวาคม 2566

28,999

21,999

6,000

14 – 19 ธันวาคม 2566

28,999

21,999

6,000

20 – 25 ธันวาคม 2566

28,999

21,999

6,000

21 – 26 ธันวาคม 2566

28,999

21,999

6,000

27 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567

(วันขึ้นปีใหม่)

36,999

29,999

7,000

28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567

(วันขึ้นปีใหม่)

36,999

29,999

7,000

09 – 14 มกราคม 2567

28,999

21,999

6,000

10 – 15 มกราคม 2567

28,999

21,999

6,000

12 – 17 มกราคม 2567

28,999

21,999

6,000

17 – 22 มกราคม 2567

28,999

21,999

6,000

18 – 23 มกราคม 2567

28,999

21,999

6,000

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ