ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

หน้าแรก » วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ วีซ่าอังกฤษ ข้อมูลการทำวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าอังกฤษ เดินทางท่องเที่ยว ในประเทศอังกฤษ

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ วีซ่าอังกฤษ ข้อมูลการทำวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าอังกฤษ เดินทางท่องเที่ยว ในประเทศอังกฤษ

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือเดินทาง (เล่มจริง) มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า
 • รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา/หมวก ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนพื้นหลังสีขาว ไม่มีลวดลาย, ไม่ใช้รูปสติกเกอร์, โพลาลอยด์, รูปตัดต่อ, รูปสแกน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ( หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อตัว)
 • สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงิน:
 • สำเนาบัญชีเงินออมทรัพย์/ฝากประจำปรับยอดปัจจุบัน+ย้อนหลัง 6 เดือน (เรียงเดือน) หรือ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (สมุดบัญชีเล่มจริงถือมาวันสัมภาษณ์)
 • หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certificate) ภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 1 เดือน (ควรเป็นเล่มเดียวกันกับข้อ 7)
 • หลักฐานการงาน
 • พนักงานบริษัท หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุวันที่เริ่มงาน, ตำแหน่ง, อัตราเงินที่ได้รับ เป็นภาษาอังกฤษ) อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • เจ้าของกิจการ ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ของบริษัท สำเนาใบทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • นักศึกษา ใบรับรองสถานภาพการศึกษาจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ถ้าต่ำกว่า 12 ปี สำเนาบัตรนักเรียน (หน้า/หลัง)
 • กรณีอายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางกับบิดา – มารดา / หรือ คนใดคนหนึ่ง
 • สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
 • สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
 • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
 • กรณีอายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา – มารดา
  หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

วีซ่าท่องเที่ยว อังกฤษ

(ประเภท เข้าออกหลายครั้ง)
8,500
บาท
 • 15 วันทำการ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร/United Kingdom)
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
อีเมล์ : info@ukvac-th.com เว็บ : www.vfs-uk-th.com รับคำร้อง
เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 16.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.30 น. – 16.00 น

Information : http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/index.html

หมายเหตุ

 1. กรณี เก็บเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า หากลูกค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS สามารถส่งมาได้ที่ ( แผนกวีซ่า บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 )
 2. หากวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งให้กับลูกค้าทาง ไปรษณีย์ EMS
 3. กรณี ลูกค้าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสาร – หรือส่งเอกสาร โดยตรง จะมีค่ารับส่งเอกสาร ( ในพื้นที่บริการ ) 300 บาท ต่อ เที่ยว
 4. ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
 5. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 6. ระยะเวลาในการขอวีซ่านับจากวันสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว
 7. บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา

Photo credit : http://www.freepik.com/free-vector/new-york-city-illustration_818244.htm