ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

หน้าแรก » วีซ่าท่องเที่ยวจีน วีซ่าจีน ข้อมูลการทำวีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน เดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีน

วีซ่าท่องเที่ยวจีน วีซ่าจีน ข้อมูลการทำวีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน เดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีน

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือเดินทาง (เล่มจริง) มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า
 • รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น จำนวน 2 ใบ ในการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ( หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อตัว)
 • สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
 • กรณีอายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางกับบิดา – มารดา / หรือ คนใดคนหนึ่ง
 • สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
 • สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
 • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
 • กรณีอายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา – มารดา
  หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

ระเบียบรูปถ่ายใหม่

วีซ่าท่องเที่ยว จีน

(ประเภท เข้าออกครั้งเดียว)
2,500
บาท
 • 4 วันทำการ

วีซ่าท่องเที่ยว จีน

(ประเภท เข้าออกครั้งเดียว)
3,550
บาท
 • 2 วันทำการ

วีซ่าท่องเที่ยว จีน

(ประเภท เข้าออกครั้งเดียว)
4,650
บาท
 • 1 วันทำการ

* ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่ารับส่งเอกสาร

หมายเหตุ

 1. กรณี เก็บเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า หากลูกค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS สามารถส่งมาได้ที่ ( แผนกวีซ่า บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 )
 2. หากวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งให้กับลูกค้าทาง ไปรษณีย์ EMS
 3. กรณี ลูกค้าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสาร – หรือส่งเอกสาร โดยตรง จะมีค่ารับส่งเอกสาร ( ในพื้นที่บริการ ) 300 บาท ต่อ เที่ยว
 4. ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
 5. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 6. ระยะเวลาในการขอวีซ่านับจากวันสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว
 7. บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา

Photo credit : http://www.freepik.com/free-vector/new-york-city-illustration_818244.htm