Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » วีซ่าจีน

วีซ่าจีน

วีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าจีน

วีซ่าจีน ข้อมูลการทำวีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน เดินทางท่องเที่ยว ในประเทศจีน

วีซ่าจีน

วีซ่าจีน

เอกสารที่ต้องเตรียม

1 หนังสือเดินทาง (เล่มจริง) มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า
2 รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น จำนวน 2 ใบ ในการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)
3 สำเนาบัตรประชาชน
4 สำเนาทะเบียนบ้าน ( หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อตัว)
5 สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า (ถ้ามี)
6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
7 กรณีอายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางกับบิดา – มารดา  / หรือ คนใดคนหนึ่ง
7.1 สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
7.2 สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
7.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
7.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
7.5 สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
7.6 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
กรณีอายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา – มารดา
7.7 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

ระเบียบรูปถ่ายใหม่

  

ค่าวีซ่าและค่าบริการ

ประเภทวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
 4 วันทำการ 1,500 บาท 1,000 บาท 2,500 บาท
2 วันทำการ 2,550 บาท 1,000 บาท 3,550 บาท
1 วันทำการ 3,150 บาท 1,500 บาท 4,650 บาท

* ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่ารับส่งเอกสาร

 

[alert-warning]*หมายเหตุ

1.กรณี เก็บเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า หากลูกค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS สามารถส่งมาได้ที่   

( แผนกวีซ่า บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 )

2.หากวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งให้กับลูกค้าทาง ไปรษณีย์ EMS

3.กรณี ลูกค้าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสาร – หรือส่งเอกสาร โดยตรง จะมีค่ารับส่งเอกสาร ( ในพื้นที่บริการ ) 300 บาท ต่อ เที่ยว

4.ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

5.ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

6.บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา[/alert-warning]

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

วีซ่าจีน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

วีซ่าจีน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest