หน้าแรก » วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ ข้อมูลการทำวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าอังกฤษ เดินทางท่องเที่ยว ในประเทศอังกฤษ

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

1 หนังสือเดินทาง (เล่มจริง) มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า
2 รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา/หมวก ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จำนวน  2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนพื้นหลังสีขาว ไม่มีลวดลาย, ไม่ใช้รูปสติกเกอร์, โพลาลอยด์, รูปตัดต่อ, รูปสแกน
3 สำเนาบัตรประชาชน
4 สำเนาทะเบียนบ้าน ( หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อตัว)
5 สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า (ถ้ามี)
6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
7 หลักฐานการเงิน:
7.1 สำเนาบัญชีเงินออมทรัพย์/ฝากประจำปรับยอดปัจจุบัน+ย้อนหลัง 6 เดือน (เรียงเดือน) หรือ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (สมุดบัญชีเล่มจริงถือมาวันสัมภาษณ์)
7.2 หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certificate) ภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 1 เดือน (ควรเป็นเล่มเดียวกันกับข้อ 7)+
8 หลักฐานการงาน
8.1 พนักงานบริษัท หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุวันที่เริ่มงาน, ตำแหน่ง, อัตราเงินที่ได้รับ เป็นภาษาอังกฤษ) อายุไม่เกิน 1 เดือน
8.2 เจ้าของกิจการ  ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ของบริษัท สำเนาใบทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
8.3 นักศึกษา ใบรับรองสถานภาพการศึกษาจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ถ้าต่ำกว่า 12 ปี สำเนาบัตรนักเรียน (หน้า/หลัง)
9 กรณีอายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางกับบิดา – มารดา  / หรือ คนใดคนหนึ่ง
9.1 สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
9.2 สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
9.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
9.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
9.5 สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
9.6 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
กรณีอายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา – มารดา
9.7 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
[alert-announce]*หมายเหตุ ลูกค้าต้องโชว์ตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป [/alert-announce]

 

ค่าวีซ่าและค่าบริการ

                 ประเภทวีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยว(เข้าออกหลายครั้ง)
        รวมค่าใช้จ่าย
15 วันทำการ 8,500 บาท

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร/United Kingdom)
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
อีเมล์ : info@ukvac-th.com เว็บ : www.vfs-uk-th.com รับคำร้อง
เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 16.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.30 น. – 16.00 น

Information :http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/index.html

[alert-warning]*หมายเหตุ

1.กรณี เก็บเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า หากลูกค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS สามารถส่งมาได้ที่   

( แผนกวีซ่า บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 )

2.หากวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งให้กับลูกค้าทาง ไปรษณีย์ EMS

3.กรณี ลูกค้าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสาร – หรือส่งเอกสาร โดยตรง จะมีค่ารับส่งเอกสาร ( ในพื้นที่บริการ ) 300 บาท ต่อ เที่ยว

4.ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

5.ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

6.ระยะเวลาในการขอวีซ่านับจากวันสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว

7.บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา[/alert-warning]

Photo credit : http://www.freepik.com/free-vector/new-york-city-illustration_818244.htm

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

วีซ่าอังกฤษ

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

วีซ่าอังกฤษ

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest