หน้าแรก » ทัวร์เวียดนาม เว้ – ดานัง – ฮอยอัน นั่งกระเช้าเที่ยวชม บานาฮิลล์ พักโรงแรม 4 ดาวเมืองเว้ | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ – ดานัง – ฮอยอัน นั่งกระเช้าเที่ยวชม บานาฮิลล์ พักโรงแรม 4 ดาวเมืองเว้ | 4 วัน 3 คืน

 

 

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN4PG4DZG – (DAD02)

GRAND CENTRAL

VIETNAM

4 วัน 3 คืน

นั่งกระเช้าเที่ยวชม บานาฮิลล์

พักโรงแรม 4 ดาวเมืองเว้

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 12,888.-

ทัวร์เวียดนาม

พระราชวังเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคติงห์ – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL

★★★★

2 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL

★★★

3 เมืองดานัง – บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR – สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร – ดานัง
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL

★★★

4 เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

24 – 27 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 8,888
14 – 17 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 8,888
28 มิ.. – 01 .. 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 8,888
06 – 09 กรกฎาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588
28 – 31 กรกฎาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588
11 – 14 สิงหาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588
24 – 27 สิงหาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588
20 – 23 กันยายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588
28 .. – 01 .. 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588
05 – 08 ตุลาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
11 – 14 ตุลาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
13 – 16 ตุลาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
20 – 23 ตุลาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 10,588
02 – 05 พฤศจิกายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
16 – 19 พฤศจิกายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
23 – 26 พฤศจิกายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
30 .. – 03 .. 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
05 – 08 ธันวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
06 – 09 ธันวาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588
21 – 24 ธันวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
27 – 30 ธันวาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 10,588
30 .. – 02 .. 2562 20,888 20,888 20,888 4,000 11,888
31 .. – 03 .. 2562 20,888 20,888 20,888 4,000 11,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหนทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

โปรแกรมทัวร์

[googlepdf url=”https://www.starbridgetours.com/wp-content/uploads/2018/04/VN4PG4DZG-DAD02.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”700″]

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์เวียดนาม เว้ – ดานัง – ฮอยอัน นั่งกระเช้าเที่ยวชม บานาฮิลล์ พักโรงแรม 4 ดาวเมืองเว้ | 4 วัน 3 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์เวียดนาม เว้ – ดานัง – ฮอยอัน นั่งกระเช้าเที่ยวชม บานาฮิลล์ พักโรงแรม 4 ดาวเมืองเว้ | 4 วัน 3 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest