ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN4PG4DZG – (DAD02)

GRAND CENTRAL

VIETNAM

4 วัน 3 คืน

นั่งกระเช้าเที่ยวชม บานาฮิลล์

พักโรงแรม 4 ดาวเมืองเว้

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 12,888.-

ทัวร์เวียดนาม

พระราชวังเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคติงห์ – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL

★★★★

2เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL

★★★

3เมืองดานัง – บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR – สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร – ดานัง
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL

★★★

4เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

24 – 27 พฤษภาคม 256112,88812,88812,8883,0008,888
14 – 17 มิถุนายน 256112,88812,88812,8883,0008,888
28 มิ.. – 01 .. 256112,88812,88812,8883,0008,888
06 – 09 กรกฎาคม 256113,88813,88813,8883,0009,588
28 – 31 กรกฎาคม 256113,88813,88813,8883,0009,588
11 – 14 สิงหาคม 256113,88813,88813,8883,0009,588
24 – 27 สิงหาคม 256113,88813,88813,8883,0009,588
20 – 23 กันยายน 256113,88813,88813,8883,0009,588
28 .. – 01 .. 256113,88813,88813,8883,0009,588
05 – 08 ตุลาคม 256114,88814,88814,8883,0009,888
11 – 14 ตุลาคม 256114,88814,88814,8883,0009,888
13 – 16 ตุลาคม 256114,88814,88814,8883,0009,888
20 – 23 ตุลาคม 256115,88815,88815,8883,00010,588
02 – 05 พฤศจิกายน 256114,88814,88814,8883,0009,888
09 – 12 พฤศจิกายน 256114,88814,88814,8883,0009,888
16 – 19 พฤศจิกายน 256114,88814,88814,8883,0009,888
23 – 26 พฤศจิกายน 256114,88814,88814,8883,0009,888
30 .. – 03 .. 256114,88814,88814,8883,0009,888
05 – 08 ธันวาคม 256114,88814,88814,8883,0009,888
06 – 09 ธันวาคม 256113,88813,88813,8883,0009,588
21 – 24 ธันวาคม 256114,88814,88814,8883,0009,888
27 – 30 ธันวาคม 256115,88815,88815,8883,00010,588
30 .. – 02 .. 256220,88820,88820,8884,00011,888
31 .. – 03 .. 256220,88820,88820,8884,00011,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหนทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม