ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN3PG3DZG – (DAD01)

Dream Central

VIETNAM

3 วัน 2 คืน

สัมผัสมนเสน่ห์แห่งเวียดนาม

เว้ – ดานัง – ฮอยอัน

เดินทาง มิถุนายน 2561 – ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 10,888.-

ทัวร์เวียดนาม

พระราชวังเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคติงห์ – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
ELEGENT HUE HOTEL / ASIA HUE HOTEL
2เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลัก – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
GALAVINA HOTEL / BANTIQUE HOTEL
3หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

01 – 03 มิถุนายน 256110,88810,88810,8882,5006,588
22 – 24 มิถุนายน 256110,88810,88810,8882,5006,588
26 – 28 กรกฎาคม 256111,88811,88811,8882,5006,888
14 – 16 กันยายน 256111,88811,88811,8882,5006,888
20 – 22 ตุลาคม 256112,88812,88812,8882,5007,888
21 – 23 ตุลาคม 256112,88812,88812,8882,5007,888
08 – 10 พฤศจิกายน 256111,88811,88811,8882,5006,888
06 – 08 ธันวาคม 256111,88811,88811,8882,5006,888
29 – 31 ธันวาคม 256118,88818,88818,8883,00010,888
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 256218,88818,88818,8883,00010,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม