ทัวร์เวียดนามเหนือ

 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ

รหัสทัวร์ : VN17FD4DZG (HAN05)

The Highest

FANSIPAN

ฮานอย – ซาปา – นิงบิงห์

4 วัน 3 คืน

พักซาปา 2 คืน

ขึ้นกระเช้าชมวิว เขาฟานซิปัน

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – มกราคม 2562

เริ่มต้น 12,888.-

ทัวร์เวียดนาม

• หมู่บ้าน Cat Cat • ช้อปปิ้งตลาด Love Market, Coc Leu Market

• ภูเขาฮามลอง • น้ำตกสีเงิน • ล่องเรือกระจาด “ฮาลองบก” • ถ้ำตามก๊ก • วัดบายดิงห์

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA
2เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA
3เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน – ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL
4เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว
03 – 06 พฤษภาคม 256112,88812,88812,8883,0009,888
10 – 13 พฤษภาคม 256112,88812,88812,8883,0009,888
24 – 27 พฤษภาคม 256112,88812,88812,8883,0009,888
31 .. – 03 มิ.. 256112,88812,88812,8883,0009,888
07 – 10 มิถุนายน 256112,88812,88812,8883,0009,888
14 – 17 มิถุนายน 256112,88812,88812,8883,0009,888
21 – 24 มิถุนายน 256112,88812,88812,8883,0009,888
28 มิ.. – 01 .. 256112,88812,88812,8883,0009,888
06 – 09 กรกฎาคม 256113,88813,88813,8883,0009,888
13 – 16 กรกฎาคม 256113,88813,88813,8883,0009,888
20 – 23 กรกฎาคม 256113,88813,88813,8883,0009,888
03 – 06 สิงหาคม 256113,88813,88813,8883,0009,888
17 – 20 สิงหาคม 256113,88813,88813,8883,0009,888
31 .. – 03 .. 256113,88813,88813,8883,0009,888
13 – 16 กันยายน 256113,88813,88813,8883,0009,888
29 .. – 02 .. 256113,88813,88813,8883,0009,888
04 – 07 ตุลาคม 256114,88814,88814,8883,00010,888
05 – 08 ตุลาคม 256114,88814,88814,8883,00010,888
06 – 09 ตุลาคม 256114,88814,88814,8883,00010,888
11 – 14 ตุลาคม 256114,88814,88814,8883,00010,888
18 – 21 ตุลาคม 256115,88815,88815,8883,00011,588
19 – 22 ตุลาคม 256114,88814,88814,8883,00010,888
20 – 23 ตุลาคม 256117,88817,88817,8883,00012,888
25 – 28 ตุลาคม 256114,88814,88814,8883,00010,888
26 – 29 ตุลาคม 256114,88814,88814,8883,00010,888
27 – 30 ตุลาคม 256114,88814,88814,8883,00010,888
01 – 04 พฤศจิกายน 256114,88814,88814,8883,00010,888
02 – 05 พฤศจิกายน 256114,88814,88814,8883,00010,888
03 – 06 พฤศจิกายน 256114,88814,88814,8883,00010,888
09 – 12 พฤศจิกายน 256114,88814,88814,8883,00010,888
10 – 13 พฤศจิกายน 256114,88814,88814,8883,00010,888
15 – 18 พฤศจิกายน 256114,88814,88814,8883,00010,888
16 – 19 พฤศจิกายน 256114,88814,88814,8883,00010,888
17 – 20 พฤศจิกายน 256114,88814,88814,8883,00010,888
30 .. – 03 .. 256114,88814,88814,8883,00010,888
05 – 08 ธันวาคม 256116,88816,88816,8883,00011,888
06 – 09 ธันวาคม 256115,88815,88815,8883,00011,588
07 – 10 ธันวาคม 256118,88818,88818,8883,00012,888
13 – 16 ธันวาคม 256114,88814,88814,8883,00010,888
20 – 23 ธันวาคม 256115,88815,88815,8883,00011,588
21 – 24 ธันวาคม 256116,88816,88816,8884,00011,888
27 – 30 ธันวาคม 256118,88818,88818,8884,00012,888
28 – 31 ธันวาคม 256118,88818,88818,8884,00012,888
29 .. – 01 .. 256221,88821,88821,8884,00012,888
30 .. – 02 .. 256218,88818,88818,8884,00012,888
31 .. – 03 .. 256218,88818,88818,8884,00013,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี : 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **ส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามเหนือ