หน้าแรก » ทัวร์เวียดนาม ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นชมยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นชมยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 3 วัน 2 คืน

 

 


ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN15QR4DZG (HAN09)

IN LOVE

FANSIPAN

4วัน3คืน

ทริปสุดโรแมนติก พักซาปา 2 คืน

ขึ้นกระเช้าชมวิว เขาฟานซิปัน นาขั้นบันได

เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พิเศษชมโชว์หุ่นกระบอก

เดินทาง กรกฏาคม – ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 12,888.-

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
MOONVIEW / FIRST EDEN / ROYAL GATE / CWD HOTEL
2 เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET
DAIMOND SAPA / SUNNY MOUNTIAN / NORTH STAR
3 เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – ตลาด LOVE MARKET
DAIMOND SAPA / SUNNY MOUNTIAN / NORTH STAR
4 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
26 – 29 กรกฎาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,888
01 – 04 กันยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
13 – 16 ตุลาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 12,888
20 – 23 ตุลาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,888
10 –  13 พฤศจิกายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,888
17 – 20 พฤศจิกายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,888
24 – 27 พฤศจิกายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,888
02 – 05 ธันวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 11,888
08 – 11 ธันวาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,888
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 4,000 13,888

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

[googlepdf url=”https://www.starbridgetours.com/wp-content/uploads/2018/06/VN15QR4DZG-HAN09.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”700″]

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์เวียดนาม ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นชมยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 3 วัน 2 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์เวียดนาม ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นชมยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 3 วัน 2 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest