ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN12FD3DZG (HAN11)

DOUBLE FANSIPAN

3วัน 2คืน

เวียดนาม ซาปา

สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก

เต็มอิ่ม พักซาปา 2 คืน

เที่ยวซาปา ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมความงาม “ยอดเขาฟานซิปัน”

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 11,888.-

ทัวร์เวียดนาม

จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – หมู่บ้าน CAT CAT – น้ำตกสีเงิน – ถนน 36 สาย

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET
NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN
2CAT CAT – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – เขาฟานซิปัน
NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN
3เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาไม่รวมตั๋ว
23-25 กุมภาพันธ์ 256111,88811,88811,8882,5008,888
01-03 มีนาคม 256111,88811,88811,8882,5008,888
16-18 มีนาคม 256111,88811,88811,8882,5008,888
17-19 มีนาคม 256111,88811,88811,8882,5008,888
23-25 มีนาคม 256111,88811,88811,8882,5008,888
24-26 มีนาคม 256111,88811,88811,8882,5008,888
30 มี.. – 01 เม.. 256111,88811,88811,8882,5008,888
05-07 เมษายน 256112,88812,88812,8882,5008,888
14-16 เมษายน 256115,88815,88815,8883,00010,888
15-17 เมษายน 256114,88814,88814,8883,0009,888
16-18 เมษายน 256111,88811,88811,8882,5008,888
29 เม.. – 01 .. 256113,88813,88813,8882,5009,888
04-06 พฤษภาคม 256112,88812,88812,8882,5008,888
08-10 มิถุนายน 256111,88811,88811,8882,5008,888
15-17 มิถุนายน 256111,88811,88811,8882,5008,888
22-24 มิถุนายน 256111,88811,88811,8882,5008,888
29 มิ.. – 01 .. 256111,88811,88811,8882,5008,888

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม