Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » ทัวร์เวียดนาม เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธ์ุ ดินเนอร์มื้อพิเศษ!! บนเรือล่องแม่น้ำไซง่อน | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธ์ุ ดินเนอร์มื้อพิเศษ!! บนเรือล่องแม่น้ำไซง่อน | 4 วัน 3 คืน

 

 

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN11FD4DZG (SGN01)

DELIGHT SOUTH

VIETNAM

4 วัน 3 คืน

เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์

ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธ์ุ

เดินทาง กรกฎาคม 2561 – มกราคม 2562

เริ่มต้น 11,888.-

ทัวร์เวียดนาม

น้ำตก DATANLA – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ตะลุยทะเลทราย – CRAZY HOUSE – พระราชวังฤดูร้อน – ไปรษณีย์กลาง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินTAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – เมืองดาลัท
VIETSOV PETRO HOTEL / MAI VANG HOTEL
2 เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก – น้ำตก DATANLA – เมืองมุยเน่
TIEN DUONG RESORT / THAI HOA RESORT
3 เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL
4 เมืองโฮจิมินห์ – ทำเนียบรัฐบาล – วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น – สนามบินดอนเมือง
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

14 – 17 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
21 – 24 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
07 – 10 กรกฎาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
14 – 17 กรกฎาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
27 – 30 กรกฎาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,888
04 – 07 สิงหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
16 – 19 สิงหาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
25 – 28 สิงหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
06 – 09 กันยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
13 – 16 กันยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
20 – 23 กันยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
04 – 07 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
06 – 09 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
18 – 21 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
20 – 23 ตุลาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,888
25 – 28 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
26 – 29 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
02 – 05 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
08 – 11 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
16 – 19 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
23 – 26 พฤศจิกายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588
24 – 27 พฤศจิกายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
05 – 08 ธันวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
07 – 10 ธันวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
13 – 16 ธันวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
14 – 17 ธันวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
20 – 23 ธันวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
21 – 24 ธันวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
27 – 30 ธันวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,500 10,888
28 – 31 ธันวาคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,500 12,588
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 16,888 16,888 16,888 3,500 12,588
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 16,888 16,888 16,888 3,500 12,588
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 15,888 15,888 15,888 3,500 11,888
12 – 15 มกราคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
18 – 21 มกราคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธ์ุ ดินเนอร์มื้อพิเศษ!! บนเรือล่องแม่น้ำไซง่อน | 4 วัน 3 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธ์ุ ดินเนอร์มื้อพิเศษ!! บนเรือล่องแม่น้ำไซง่อน | 4 วัน 3 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest