ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : ME18KC8DPV 

HOT HOT TUUKEY

8วัน 6คืน

สุดชิค พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน

ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส

เดินทาง กุมภาพันธ์ 2561 – เมษายน 2561

เริ่มต้น 28,999.-

ทัวร์ตุรกี

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน

ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ – อิสตันบูลSTANBUL QUA HOTEL

★★★★

2อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบ Bosphorus – กรุงทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอยวาริค
AYVALIK HALIC PARK HOTEL

★★★★

3โรงงานเครื่องหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส
PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL

★★★★

4เมืองคอนย่า – สวนผีเสื้อ – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
BURCUKAYA HOTEL

★★★★

5เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ – อังการ่า
ANKARA BERA HOTEL

★★★★

6เมืองอังการ่า – กรุงอิสตันบูล – จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – Blue Mosque – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวัง Topkapi – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
ISTANBUL QUA HOTEL

★★★★

7เมืองอิสตันบูล – เมืองอัลมาตี้
8เมืองอัลมาตี้ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

ไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

16-23 ก.พ. 6131,888 บาท31,888 บาท31,888 บาท6,000 บาท
23 ก.พ. – 02 มี.ค. 6128,999 บาท28,999 บาท28,999 บาท6,000 บาท
06-13 เม.ย.6136,888 บาท36,888 บาท36,888 บาท7,000 บาท
10-17 เม.ย.6137,888 บาท37,888 บาท37,888 บาท7,000 บาท
13-20 เม.ย.6137,888 บาท37,888 บาท37,888 บาท7,000 บาท
โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Air Astana ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ำดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วัน และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน)
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม
  เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ 59 USD หรือประมาณ 2,065 บาท ต่อทริป
  – ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 21 USD)
  – พนักงานขับรถในท้องถิ่น ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 USD)
  – ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 USD)
  แต่ทั้งนี้มัคคุเทศก์ไทยขึ้นอยู่กับความประทับใจของลูกค้า

ทัวร์ตุรกี