รหัสทัวร์ : MM27FD4DZG (MDL04)
เดินทาง : ส.ค. 61 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : MM29FD2DZG (RGN07)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พักโรงแรม 4 ดาว | 2 วัน 1 คืน

เดินทาง : ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : MM28FD2DZG (RGN05)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พักโรงแรม 4 ดาว | 2 วัน 1 คืน

เดินทาง : ก.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 6,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : MM5FD3DZG (MDL03)

ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พิเศษกุ้งแม่น้ำเผา | 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : MM88M3DZG (RGN04)
ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM22SL3DZG (RGN03)
ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินแขวนทร์ 1 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM6FD3DZG (RGN02)
ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า

เดินทาง : ก.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท