ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW6TG4DZG (TPE12)

FAMOUS IN TAIWAN

5วัน 4คืน

เส้นทางสุดโรแมนติก ชมซากุระ

สะสมไมล์ 50% พักหรูระดับ 5 ดาว

เดินทาง มกราคม – เมษายน 2561

ราคาเริ่มต้น 25,900.-

เที่ยวฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ช้อปปิ้งซีเหมินติง Mitsui Outlet

มื้ออาหารกลางวันสุดพิเศษ !! ตึกไทเป 101 ชั้น 86

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้
SANKAI KAN HOTEL
2เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง
SUN HOT SPRING & RESORT

★★★★★

3ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – COSMETIC SHOP
TALMUD HOTEL – YUAN DE
4ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมมื้ออาหารกลางวัน ชั้น 86) – อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค – ย่านซีเหมินติง
FUHSIN HOTEL

★★★★

5หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
13-17 มกราคม 256125,90025,90025,9006,500
20-24 มกราคม 256125,90025,90025,9006,500
24-28 มกราคม 256125,90025,90025,9006,500
27-31 มกราคม 2561  25,90025,90025,9006,500
04-08 กุมภาพันธ์ 256125,90025,90025,9006,500
08-12 กุมภาพันธ์ 256025,90025,90025,9006,500
25 .. – 01 มี.. 256126,90026,90026,9006,500
28 .. – 04 มี.. 256126,90026,90026,9006,500
08-12 มีนาคม 256125,90025,90025,9006,500
10-14 มีนาคม 256125,90025,90025,9006,500
11-15 มีนาคม 256125,90025,90025,9006,500
17-21 มีนาคม 256125,90025,90025,9006,500
11-15 เมษายน 256133,90033,90033,9008,000
14-18 เมษายน 256130,90030,90030,9007,500
18-22 เมษายน 256125,90025,90025,9006,500
21-25 เมษายน 2561 25,90025,90025,9006,500

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท **

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน