ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW32XW6DZG (TPE04)

Romance in

TAIWAN

6 วัน 4 คืน

เส้นทางชมดอกซากุระ สุดโรแมนซ์

พักหรู 5 ดาว

แช่นำแร่ส่วนตัวในห้อง

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 19,777.-ทัวร์ไต้หวัน

• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน – จันทรา • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน

• นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า • วัดพระถังซัมจั๋ง • ฟาร์มแกะซิงจิ้ง

• ชมธรรมชาติทางเดินลอยฟ้าซิงจิ้ง CINGJING SKYWALK • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตึกไทเป 101 • ตลาดซีเหมินติง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – ไถจง
SUN HOT SPRING & RESORT

★★★★★

3ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – COSMETIC SHOP
SANKAI KAN HOTEL

★★★★

4เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
TALMUD HOTEL – YUAN DE

★★★★

5ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
FUHSIN HOTEL

★★★★

6สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
20 – 25 มีนาคม 256119,777 19,777 19,777 6,000
23 – 28 มีนาคม 256119,777 19,777 19,777 6,000
27 มี.ค. – 01 เม.ย.256119,777 19,777 19,777 6,000
03 – 08 เมษายน 256121,777 21,777 21,777 7,000
06 – 11 เมษายน 256121,777 21,777 21,777 7,000
10 – 15 เมษายน 256128,777 28,777 28,777 8,000
13 – 18 เมษายน 256127,777 27,777 27,777 8,000
20 – 25 เมษายน 256120,777 20,777 20,777 6,000
24 – 29 เมษายน 256120,777 20,777 20,777 6,000
27 เม.ย. – 02 พ.ค.256122,77722,77722,7777,000

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน******

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 5,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน