ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW29XW7DZG – (TPE06)

Exclusive in

TAiwan

7 วัน 5 คืน

พักหรู 5 ดาว พร้อมแช่นำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

เที่ยวสุดคุ้ม ครบ 3 อุทยานไต้หวัน

เดินทาง มีนาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 21,777.-ทัวร์ไต้หวัน

วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – อุทยานอาลีซาน

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ตลาดซีเหมินตรง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้
SANKAI KAN HOTEL

★★★

3ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
SUN HOT SPRING & RESORT

★★★★★

4ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
FUHSIN HOTEL

★★★★

5ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก
CHATEAU DE CHINE HUALIEN

★★★★★

6ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ย่านซีเหมินติง
FUHSIN HOTEL

★★★★

7สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

 กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่และเด็ก

ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

24 – 30 มีนาคม 256122,7777,00014,900
31 มี.. – 06 เม.. 256123,7778,00014,900
14 – 20 เมษายน 256127,7779,00017,900
21 – 27 เมษายน 256122,7777,00014,900
28 เม.. – 04 .. 256123,7778,00014,900
05 – 11 พฤษภาคม 256121,7777,00013,900
12 – 18 พฤษภาคม 256122,7777,00013,900
19 – 25 พฤษภาคม 256121,7777,00013,900
26 .. – 01 มิ.. 256122,7777,00013,900
02 – 08 มิถุนายน 256121,7777,00013,900
09 – 15 มิถุนายน 256121,7777,00013,900
16 – 22 มิถุนายน 256121,7777,00013,900
23 – 29 มิถุนายน 256121,7777,00013,900
30 มิ.. – 06 .. 256121,7777,00013,900
07 – 13 กรกฎาคม 256121,7777,00013,900
14 – 20 กรกฎาคม 256121,7777,00013,900
21 – 27 กรกฎาคม 256123,7778,00014,900
28 .. – 03 .. 256122,7777,00013,900
04 – 10 สิงหาคม 256121,7777,00013,900
11 – 17 สิงหาคม 256123,7778,00014,900
18 – 24 สิงหาคม 256121,7777,00013,900
25 – 31 สิงหาคม 256121,7777,00013,900
01 – 07 กันยายน 256121,7777,00013,900
08 – 14 กันยายน 256121,7777,00013,900
15 – 21 กันยายน 256121,7777,00013,900
22 – 28 กันยายน 256121,7777,00013,900
29 .. – 05 .. 256122,7777,00013,900

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,200 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 5,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน