ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW27BR5DZG – (TPE14)

TAIWAN

Wonderful

5วัน 4คืน

พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

Full Service สายการบิน 5 ดาว

เดินทาง มกราคม – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 19,900.-ทัวร์ไต้หวัน

พิเศษล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปสุดชิค หมู่บ้านสายรุ่ง

มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเป่า,พระกระโดดกำแพง,กุ้งมังกร

• ไหว้พระขอพร, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่ • ชมธรรมชาติ อุทยานเย่หลิ่ว • นั่งกระเช้าเหมาคง

• ตึกไทเป 101 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! ตลาดซีเหมินติง, มิตซุย เอาท์เล็ต, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวนTAO GARDEN HOTEL

★★★★

2ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – หมู่บ้านปีศาจ
SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL

★★★★★

3ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้าน Cosmetic – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
FUSHIN HOTEL

★★★★

4ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง
FUSHIN HOTEL

★★★★

5ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

 กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

09 – 13 มิถุนายน 256119,90019,90019,9005,50012,900
12 – 16 กรกฎาคม 256120,90020,90020,9005,50012,900
26 – 30 กรกฎาคม 256120,90020,90020,9005,50012,900
15 – 19 สิงหาคม 256120,90020,90020,9005,50012,900
16 – 20 สิงหาคม 256120,90020,90020,9005,50012,900
23 – 27 สิงหาคม 256120,90020,90020,9005,50012,900
05 – 09 กันยายน 256120,90020,90020,9005,50012,900
12 – 16 กันยายน 256119,90019,90019,9005,50012,900
20 – 24 กันยายน 256120,90020,90020,9005,50012,900
27 ก.ย. – 01 ต.ค.256120,90020,90020,9005,50012,900
13 – 17 ตุลาคม 256123,90023,90023,9006,00013,900
27 – 31 ตุลาคม 256120,90020,90020,9005,50012,900

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน