ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW24TG5DZG (TPE10)

T-DED GRAND

TAIWAN

5 วัน 4 คืน

บินหรู..อยู่ดี พัก 5 ดาว!!

พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 25,900.-

ทัวร์ไต้หวัน

วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง – ไทเป

เจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง – ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้
SANKAI KAN HOTEL

★★★★

2ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL

★★★★★

3ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG

★★★★

4ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG

★★★★

5ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

09 – 13 พฤษภาคม 256125,90025,90025,9006,50015,900
16 – 20 พฤษภาคม 256126,90026,90026,9006,50015,900
19 – 23 พฤษภาคม 256125,90025,90025,9006,50015,900
25 – 29 พฤษภาคม 256127,90027,90027,9007,50016,900
07 – 11 มิถุนายน 256125,90025,90025,9006,50015,900
24 – 28 มิถุนายน 256125,90025,90025,9006,50015,900
26 – 30 กรกฎาคม 256129,90029,90029,9007,50016,900
27 – 31 กรกฎาคม 256129,90029,90029,9007,50016,900
09 – 13 สิงหาคม 256129,90029,90029,9007,50016,900
12 – 16 สิงหาคม 256127,90027,90027,9007,50016,900
09 – 13 กันยายน 256125,90025,90025,9006,50015,900
27 .. – 01 ..256125,90025,90025,9006,50015,900

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน