ทัวร์ไต้หวัน

 

 

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW23XW5DZG (TPE03)

TAIWAN FLOWER FESTIVAL

5 วัน 3 คืน

ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ”

ถ่ายรูปสุดชิว ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

เดินทาง มีนาคม 2561 – เมษายน 2561

เริ่มต้น 15,777.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N BY XW

นั่งรถไฟโบราณ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – มิตซุย เอาท์เล็ท

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้
SANKAI KAN HOTEL
3เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง
SUN HOT SPRING & RESORT

★★★★★

4ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
FUHSIN HOTEL

★★★★

5สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

24 – 28 มีนาคม 256117,77717,77717,7775,000
25 – 29 มีนาคม 256115,77715,77715,7774,500
26 – 30 มีนาคม 256115,77715,77715,7774,500
27 – 31 มีนาคม 256116,77716,77716,7774,500
28 มี.ค. – 01 เม.ย.256117,77717,77717,7775,000
29 มี.ค. – 02 เม.ย.256117,77717,77717,7775,000
30 มี.ค. – 03 เม.ย.256117,77717,77717,7775,000
01 – 05 เมษายน 256117,77717,77717,7775,000
02 – 06 เมษายน 256117,77717,77717,7775,500
04 – 08 เมษายน 256118,77718,77718,7775,500
05 – 09 เมษายน 256118,77718,77718,7775,500
09 – 13 เมษายน 256118,77718,77718,7775,500
10 – 14 เมษายน 256124,77724,77724,7777,000
11 – 15 เมษายน 256125,77725,77725,7777,000
12 – 16 เมษายน 256125,77725,77725,7777,000
13 – 17 เมษายน 256124,77724,77724,7777,000
17 – 21 เมษายน 256117,77717,77717,7774,500
20 – 24 เมษายน 256117,77717,77717,7774,500
21 – 25 เมษายน 256117,77717,77717,7774,500
24 – 28 เมษายน 256117,77717,77717,7774,500
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 256121,77721,77721,7775,500
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 256119,77719,77719,7775,500
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 256118,777 18,777 18,777 5,500

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน