รหัสทัวร์ : MM29FD2DZG (RGN07)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พักโรงแรม 4 ดาว | 2 วัน 1 คืน

เดินทาง : ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : MM28FD2DZG (RGN05)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พักโรงแรม 4 ดาว | 2 วัน 1 คืน

เดินทาง : ก.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 6,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : MM88M3DZG (RGN04)
ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท