ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ : EU71EY7DZG (ZRH01)

SWITZERLAND IN LOVE

วันคืน

เที่ยวไม่เหนื่อยเข้าซูริค ออกเจนีวา

นั่งรถไฟชมวิวเขาจุงเฟรา

เดินทาง 12-18 พฤษภาคม 2561

เริ่มต้น 53,999.-

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เที่ยวคุ้ม 8 เมือง!!

ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซาน – ทาซ

เซอร์แมท – อินเทอลาเก้น – ลูเซิร์น – อันนาซี

สิงโตแกะสลัก – อินเตอร์ลาเคน – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ – ปราสาทชิลยิง – น้ำพุเจ็ทโด้

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
2อาบูดาบี – สนามบินซูริค – ซิตี้ทัวร์ซูริค – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
IBIS HOTEL , LUCERNE
3ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – อินเตอร์ลาเคน – ทาซ
ELITE HOTEL, TASCH
4ทาซ – เซอร์แมท – กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ
METROPOLE HOTEL , BERN
5มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – ศาลาไทย
AGORA SWISS NIGHT, LAUSANNE
6โลซานน์ – เมืองอันนาซี – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโด้ – สนามบินเจนีวา
7อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

12 – 18 พฤษภาคม 256153,99953,99952,9998,50036,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

**ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ยื่นสถานทูตสวิตเซอแลนด์**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว)

ทัวร์ยุโรป