ทัวร์แอฟริกาใต้

รหัสทัวร์ : EU9SQ11DBV

South Africa

11 วัน 8 คืน

#อิ่มตาอิ่มใจกับร้านอาหารและเมนูที่คัดสรรมาให้ท่านได้ “อร่อยทุกมื้อ”

#ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง

เทเบิ้ล เมาเท่น – 4X4 ซาฟารี

#พักโรงแรมเก๋และหรูระดับ 4-5 ดาว

เดินทาง มีนาคม 2561 – เมษายน 2561

เริ่มต้น 134,500.-

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ
2โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – เหมืองเพชร
HOLIDAY INN SANDTON HOTEL

★★★★★

3โจฮันเนสเบิร์ก – ตลุยซาฟารี
Mabula Game Lodge

★★★★

44×4ซาฟารี – ซันซิตี้
THE PALACE of THE LOST CITY

★★★★★

5อุทยานสวนสิงโต – หมู่บ้านพื้นเมือง
HOLIDAY INN SANDTON HOTEL

★★★★★

6เคปทาวน์ – เทเบิ้ลเมาเท่น
Century City Hotel

★★★★

7เพนนินซูล่าทัวร์ – แหลมกู๊ดโฮป
Century City Hotel

★★★★

8ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์ – ล่องเรือชมพระอาทิตย์
Century City Hotel

★★★★

9Franschhoek – Stellenbosch
Century City Hotel

★★★★

10เคปทาวน์
11สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

4-14 มี.ค. 2561134,50024,300126,000
6-16 เม.ย. 2561136,500
27 เม.ย. – 7 พ.ค. 2561134,500

* หมายเหตุ *

– บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน

– โรงแรมในประเทศแอฟริกาใต้ ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ดังนั้น ลูกค้าที่มาด้วยกัน 3 ท่าน จำเป็นจะต้องแยกพัก เป็นห้องคู่ 1 ห้องและห้องเดี่ยว 1 ห้องเท่านั้น

– เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ต้องเตรียมใบเกิดตัวจริงพร้อมแปลเอกสารและประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศด้วย –

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
 • ตั๋วเครื่องบิน ชั้น Premium Economy เส้นทาง สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก // เคปทาวน์ – สิงคโปร์
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด เส้นทาง โจฉันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักและค่าอาหารตามรายการระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • น้ำดื่มบนรถไม่จำกัดจำนวน

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น  (USD 40.- /คน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านได้รับการบริการ)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์