ทัวร์สแกนดิเนเวีย

 

 

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : EU84TG8DZG (ARN02)

SCANDINAVIA 3 CAPITALS

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

8 วัน 5 คืน

บินตรงสายการบิน 5 ดาว

เดินทาง สิงหาคม 2561 – มกราคม 2562

เริ่มต้น 62,888.-

**ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า**

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – อุทยานฟรอกเนอร์ – ลานสกีโฮลเมนโคลเล่น

พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – รูปปั้นเงือกน้อย

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซาร์ – ศาลาว่าการเมืองสต๊อคโฮล์ม
SCANDIC HOTEL , STOCKHOLM
3สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด
SCANDIC WINN HOTEL , KARLSTAD
4คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์)
PARK INN BY RADISSON HOTEL
5ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS
เรือ DFDS ห้องพักแบบ INSIDE CABIN
6โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย
FIRST HOTEL COPENHAGEN
7อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สนามบินเดนมาร์ก
8สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

11 – 18 สิงหาคม 256163,88863,88862,88812,00041,888
21 – 28 กันยายน 256163,88863,88862,88812,00041,888
12 – 19 ตุลาคม 256166,88866,88865,88812,00044,888
19 – 26 ตุลาคม 256166,88866,88865,88812,00044,888
09 – 16 พฤศจิกายน 256162,88862,88861,88812,00040,888
04 – 11 ธันวาคม 256166,88866,88865,88812,00044,888
28 ธ.ค. – 04 ม.ค. 256169,88869,88868,88812,00044,888

**ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

**ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ยื่นสถานทูตสวีเดน**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว)

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์สแกนดิเนเวีย