หน้าแรก » ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ตื่นตาตื่นใจ!! กับการแสดงโชว์ “ละครสัตว์” | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ตื่นตาตื่นใจ!! กับการแสดงโชว์ “ละครสัตว์” | 8 วัน 5 คืน

 

 

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : RU15EY8DZG – (DME06)

ABSOLUTE

RUSSIA

วัน คืน

มอสโคว์ – เซนปีเตอร์สเบิร์ก

เดินทาง กรกฎาคม 2561 – ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 48,888.-

ทัวร์รัสเซีย

วิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน – วิหารเซนต์บาซิล – พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี
2 มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ – CIRCUS
KORSTON HOTEL MOSCOW

★★★★

3 รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
PARK INN HOTEL ST.PETERBURG

★★★★

4 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
PARK INN HOTEL ST.PETERBURG

★★★★

5 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
KORSTON HOTEL MOSCOW

★★★★

6 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – ถนนอารบัต
KORSTON HOTEL MOSCOW

★★★★

7 สนามบินมอสโคว์
8 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง  ไฟล์บินไป/กลับ ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

25 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561 EY405/EY406 48,888 48,999 48,888 11,000
12 – 19 สิงหาคม 2561 EY401/EY402 51,888 51,888 51,888 11,000
16 – 23 กันยายน 2561 EY401/EY402 48,888 48,999 48,888 11,000
23 – 30 กันยายน 2561 EY401/EY402 48,888 48,999 48,888 11,000
09 – 16 ตุลาคม 2561 EY405/EY406 49,888 49,999 49,888 11,000
13 – 20 ตุลาคม 2561 EY405/EY406 50,888 50,888 50,888 11,000
17 – 24 ตุลาคม 2561 EY405/EY406 51,888 51,888 51,888 11,000
20 – 27 ตุลาคม 2561 EY405/EY406 51,888 51,888 51,888 11,000
03 – 10 ธันวาคม 2561 EY401/EY402 49,888 49,999 49,888 11,000

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

โปรแกรมทัวร์

[googlepdf url=”https://www.starbridgetours.com/wp-content/uploads/2018/05/RU15EY8DZG-DME06.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”700″]

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์รัสเซีย

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ตื่นตาตื่นใจ!! กับการแสดงโชว์ “ละครสัตว์” | 8 วัน 5 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ตื่นตาตื่นใจ!! กับการแสดงโชว์ “ละครสัตว์” | 8 วัน 5 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest