ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

Advertisement

Passport ไทยเที่ยวประเทศไหนได้บ้าง โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า

Passport ไทยเที่ยวประเทศไหนได้บ้าง โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า

SHARE ON

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Advertisement

Passport

Passport ไทยไปเที่ยวประเทศไหนได้บ้าง โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า

      วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า นั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว วีซ่า จะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนัก รวมถึงการได้รับ วีซ่า นั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า ผู้ที่ได้รับ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไป และวีซ่าดังกล่าวนี้ สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีวีซ่า อาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย

โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือ เอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ

ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นประชากร หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะต้องขอวีซ่า ประเภท Exit Visa เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะออกจากประเทศนั้น ๆ ด้วย

     หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นเอกสารสำคัญที่จะแสดงรายละเอียดของบุคคล ที่จะเดินทางไปต่างประเทศโดยจะระบุ ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อ รูปถ่าย อายุ สัญชาติ ศาสนา อาชีพ เลขที่หนังสือเดินทาง  เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ  และเป็นเอกสารสำคัญที่จะใช้เป็นหลักฐานที่จะขอหนังสือตรวจลงตรา (Visa) เข้าประเทศต่าง ๆโดยกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ  จะเป็นผู้มีอำนาจในการออกหนังสือเดินทางดังกล่าวโดยแบ่งประเภทของหนังสือเดินทางออกเป็น 4 ประเภท  ดังนี้

ขั้นตอนในการขอหนังสือเดินทางราชการ

  1. ได้รับหนังสือตอบรับ/ หนังสือเชิญเพื่อไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ จากหน่วยงานหรือสถาบันต่างประเทศ ที่ผู้เดินทางกำหนดเยือน     
  1. เสนอเรื่องขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (โดยแจ้งผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หากเป็นกรณีศึกษาต่อให้แจ้งแหล่งทุนที่ได้รับ) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังอธิการบดี ดังนี้

          2.1 กรณีเดินทางไปศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / ทำวิจัยให้ผ่านเรื่องจากต้นสังกัดไปยังงาน การเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

          2.2 กรณีเดินทางไปประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ให้ผ่านเรื่องจากต้นสังกัดไปยัง งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ประเภทของหนังสือเดินทาง

  1. หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic) เล่ม D
  2. หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เล่ม F
  3. หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis) เล่ม G
  4. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่ม Y

  1. หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic) เล่มสีแดงสด หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูต และข้าราชการการเมือง เพื่อเดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น 
  1. หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เล่มสีน้ำเงิน หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเพื่อเดินทางไปราชการนั้นๆ
  1. หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis) เล่มสีน้ำตาล หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเกษียณอายุ  พนักงานของรัฐ  และข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว (ทุนประเภท 2) หรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มสีเลือดหมู หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป  หรือข้าราชการ / พนักงานของรัฐ  สามารถใช้ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยกิจธุระส่วนตัว

ประเทศที่ไม่ต้องทำวีซ่าล่วงหน้า

 

ประเทศ/อนาเขต พำนักได้ไม่เกิน
Argentina 90 วัน
Bahrain 14 วัน
Brazil 90 วัน
Brunei 14 วัน
Cambodia 14 วัน
Chile 90 วัน
Ecuador 90 วัน
Georgia 1 ปี
Hong Kong 30 วัน
Indonesia 30 วัน
Japan 15 วัน
Laos 30 วัน
Macao 30 วัน
Malaysia 30 วัน
Maldives 30 วัน
Mongolia 30 วัน
Myanmar 14 วัน*
Panama 180 วัน
Peru 90วัน
Philippines 30 วัน
Russia 30 วัน
Singapore 30 วัน
South Africa 30 วัน
South Korea 90 วัน
Turkey 30 วัน
Vanuatu 90 วัน
Vietnam 30 วัน
Seychelles 30 วัน
Taiwan 30 วัน


เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ ข้อมูลจากกรมการกงสุล 26 ธันความ 2559

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Advertisement

Advertisement